TarantellAnti-Phallo

46789470_2209325915753158_6846873465547390976_n

HMEΡΑ κατά της ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ
σήμερα

TaRantella Anti Phallo vi@ Aggelos Barai

25/11/2018

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών που γίνεται κάθε χρόνο
στις 25 Νοεμβρίου.

Πριν λίγα χρόνια όταν ακόμα ήμουν στα πρώτα μου βήματα επάνω στην φωτογραφία ο δάσκαλος μου
στη σχολή φωτογραφίας μας ανέθεσε μια εργασία
με θέμα «το σώμα», αυτόματα στο μυαλό μου
ήρθε η κακοποίηση των γυναικών.
Ψάχνοντας, βρήκα μέσα από μια φίλη μια γυναίκα που είχε κακοποιηθεί εκείνο το διάστημα από το σύντροφο της και έτσι αποφάσισα να εστιάσω στην έμφυλη βία.
Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ανακάλυψα
πως στο σώμα της εκτός από τις μελανιές που έφερε, υπήρχε και ένα τατουάζ στην πλάτη της.
Μια πεταλούδα,
το αρχέτυπο σύμβολο ελευθερίας και αλλαγής
για όλους τους λαούς του κόσμου.
Οι Ινδιάνοι στο Μεξικό πίστευαν πως αυτά τα μικρά πλάσματα ήταν οδηγοί στην ευτυχία,
πως ο «Δημιουργός του κόσμου»
πήρε αυτή τη μορφή και πέταξε γύρω από τον κόσμο
με σκοπό να βρει την κατάλληλη τοποθεσία
για να κατοικήσει.
Οι Αζτέκοι και οι Μάγια συμβόλιζαν μ’ αυτή το θεό της «κοσμικής φωτιάς».
Οι Σέρβοι πίστευαν πως μέσα σ’ αυτό το πλάσμα βρίσκεται η ψυχή μιας μάγισσας που κοιμάται και οι Έλληνες της αρχαιότητας την είχαν συνδέσει με τον Θεό Ερμή, θεωρώντας πως αντιπροσωπεύει την ψυχή που απελευθερώνεται με την τελευταία πνοή πριν τον θάνατο. Αυτή η πεταλούδα τώρα έστεκε εκεί,
το ίδιο εγκλωβισμένη
με τη γυναίκα που φωτογραφιζόταν.
Δέχτηκε να φωτογραφηθεί «πλάτη»
όχι μόνο από φόβο προς το σύντροφο της,
ένα φόβο που ήταν τόσο υπαρκτός
όσο και τα σημάδια της.
Το στίγμα που κουβαλούν οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, κυριαρχεί στην ψυχολογία τους,
και είναι ίσως το δυσκολότερο εμπόδιο
που πρέπει να ξεπεράσουν.
Οι ενοχές που έχουν «διδαχτεί» να νιώθουν από την αγριότητα που έχει αγγίξει τα σώματα τους, συνοδεύονται πάντα από την αίσθηση της ντροπής και της ενοχοποίησης του ίδιου τους του εαυτού.
Πριν μετατραπούν από θύματα σε μαχήτριες, είναι δύσκολο όχι μόνο να βγουν από τον κύκλο της κακοποίησης, αλλά και το να τους γίνει συνείδηση πως δεν φταίνε για τη βία που έχουν εισπράξει.
Κάποιες δεν καταφέρνουν ποτέ να απαγκιστρωθούν απ’ αυτό τον κύκλο, κάποιες γυναίκες καταλήγουν απομονωμένες ή και νεκρές πριν προλάβουν
ακόμη να επιχειρήσουν τη διαφυγή τους.

—————————————————————————————————————————————–

pirprotaginaikes-exof

ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ !

18/10/2018

Η Αγγλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας
επιτυχιών BELL όπως τα The Infiltrator, The Keeper ,The Sleeper και άλλα καταλήγοντα σε -eeper καί -ator που αγνοούμε έγραψε ένα βοήθημα γιά τους “αντικειμενικούς” τρομολάγνους που παρά
τον “πιασάρικο “τίτλο του το είναι πολύ μακρινό χρονικά σε σχέση με το μολυβένιο φθινόπωρο της RAF .
και τα άλλα κινήματα των 70΄ς για να μεταφέρει το πραγματικό κλίμα των ημερών και καταλήγει σε προκλητικές ασφαλίτικες αυθαιρεσίες .

«Πυ­ρο­βο­λή­στε πρώ­τα τις γυ­ναί­κες»
εί­ναι η α­νε­πί­ση­μη προ­τρο­πή του σώματος Spezialeinsatzkommandos GS9 της γερ­μα­νι­κής α­στυ­νο­μί­ας στους ά­ντρες της, στην πε­ρί­πτω­ση που έρ­θουν α­ντι­μέ­τω­ποι με ο­μά­δα “τρο­μο­κρα­τών”…»…
ό­πως ε­ξη­γεί η συγ­γρα­φέ­ας, η ο­ποί­α «α­να­ζή­τη­σε και κα­τόρ­θω­σε (?) να πά­ρει συ­νε­ντεύ­ξεις α­πό διά­φο­ρες γυ­ναί­κες που εν­στερ­νί­στη­καν τη χρή­ση βί­ας ως μέ­σο για την ε­πί­τευ­ξη των πο­λι­τι­κών τους στό­χων…».

Έ­νας α­πό τους σκο­πούς του βι­βλί­ου που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1991 εί­ναι, σύμ­φω­να με τη συγ­γρα­φέ­α, «να τις φέ­ρει πιε­στι­κά α­ντι­μέ­τω­πες με τις συ­νέ­πειες των πρά­ξε­ών τους, πριν προ­σπα­θή­σει να κα­τα­λή­ξει σε κά­ποια συ­μπε­ρά­σμα­τα για τη «φύ­ση» της γυ­ναι­κείας βί­ας». Ι­δα­νι­κή δι­καιο­λο­γί­α ή και …άλ­λο­θι για κά­ποιον ευ­κο­λό­πι­στο. Και δια­βά­ζο­ντας το βι­βλί­ο μό­νο τέ­τοιος δεν πρέ­πει να εί­ναι κα­νείς. Η συγ­γρα­φέ­ας «α­γω­νί­ζε­ται» να βρει κοι­νά στοι­χεί­α με­τα­ξύ δια­φο­ρε­τι­κών αν­θρώ­πων, με δια­φο­ρε­τι­κούς σκο­πούς, α­πό­ψεις και πρα­κτι­κές. Έ­τσι –διό­λου α­θώ­α–, α­να­κα­τεύ­ο­νται έ­νο­πλες α­ρι­στε­ρές ή Πα­λαι­στί­νιες α­γω­νί­στριες, με πρά­κτο­ρες ο­λο­κλη­ρω­τι­κών κα­θε­στώ­των ή α­κό­μα και φα­σί­στες, έ­τσι ώ­στε, στο τέ­λος, η ί­δια η συγ­γρα­φέ­ας να εκ­βιά­ζει το α­πο­τέ­λε­σμα της σύ­γκρι­σης: χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ό­λες τη βί­α. Γε­νι­κό συ­μπέ­ρα­σμα, α­ό­ρι­στο και …βο­λι­κό για κά­ποιους, ι­διαί­τε­ρα στους τω­ρι­νούς χα­λε­πούς και­ρούς…Και ε­νώ η ί­δια, ό­πως α­να­φέ­ρει, δεν θέ­λει να πά­ρει θέ­ση και να κρί­νει τέ­τοιες α­πό­ψεις ή πρα­κτι­κές, χρη­σι­μο­ποιεί χα­ρα­κτη­ρι­σμούς, οι ο­ποί­οι μας θυ­μί­ζουν τις κα­τα­θέ­σεις των μπά­τσων-χα­φιέ­δων κα­τη­γό­ρων στη πρό­σφα­τη δί­κη της Ε.Ο. 17Ν.

Το κα­λύ­τε­ρο πά­ντως εί­ναι να κρί­νει κα­νείς α­πό τα λό­για των ί­διων των α­γω­νι­στριών: γυ­ναί­κες της Ε­ΤΑ, Πα­λαι­στί­νιες α­γω­νί­στριες, γυ­ναί­κες-μέ­λη του ΙRΑ ή των Ε­ρυ­θρών Τα­ξιαρ­χιών, της RAF ή της Rote Zora…

Αναρτούμε το πλήρες κείμενο από το Anarchy Press

——————————————————————————————————————————————

43314852_2136200403065710_1744897826267070464_o

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ
του Παντελή Μπουκάλα

6/10/2018

Το πρώτο μίνι κύμα διαφημίσεων με πρωταγωνιστή κάποιον γόη με ενδυματολογικό, τριχολογικό και λεξιλογικό στυλ άλλων δεκαετιών προπαγάνδιζε τις αρετές ενός πενταψήφιου αριθμού τηλεφωνικών πληροφοριών, ποντάροντας στο αρχαίο δόγμα «οι γυναίκες είναι όλες ίδιες, χαζές».
Ε, αφού οι κακόμοιρες αδυνατούν να βάλουν τα λαμπιόνια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ή να κόψουν τη βασιλόπιτα και τηλεφωνούν στο 118.., αναζητώντας ειδικό, χαζές είναι. Χαζοβιόλες. Και τον χρειάζονται τον μάστορά τους. Γενικώς.
Και καταφτάνει κάθε φορά ο μάστορας και, τυλιγμένος το γοητιλίκι του όπως ο Σούπερμαν την μπέρτα του, σώζει τα κουτορνίθια.
Και το γένος των αρσενικών, που κοκορεύεται μαζί με τον ευφυή εκπρόσωπό του, σπεύδει να επιβραβεύσει τον γόη-Τόνυ Σφήνο. Και του βρίσκει πρώτης τάξεως δουλειά, κοτζαμάν εκπομπή, σε κανάλι. Ενα από τα σοβαρά κανάλια. Οχι σαν τα πεμπτοκλασάτα που φιλοξενούσαν τα «Ερωτοδικεία» σε προϊστορικές εποχές της ιδιωτικής τηλοψίας. Και είναι τόσο περήφανοι για το νέο αστέρι τους, που το εμφανίζουν και στο δελτίο ειδήσεων. Να λάμψει δίπλα στον παρουσιαστή και να προαναγγείλουν από κοινού την καινούργια εκπομπή. Ενα από τα πολλά σαχλοπαίχνιδα ή πορνοπαίχνιδα που ανθούν στην εμπορική τηλεόραση.
Και ήρθε ο καιρός για νέο διαφημιστικό κυματάκι. Με νέο δόγμα πλέον, πιο αρχαίο και πιο πιασάρικο: «Οι γυναίκες είναι όλες ίδιες, κι όλες τα θέλουν» – μήπως δεν το εννόησε κοτζάμ Τραμπ, χλευάζοντας τη γυναίκα που είχε πέσει θύμα τού μίστερ Κάβανο; Ο γόης εμφανίστηκε πρώτα σαν υδραυλικός και γαργάλισε το κοινό παίζοντας με το ρήμα «στάει», με πορνογραφική ανοησία. «Εδώ στάει;» ρωτάει ο μάστορας.
«Ναι, στάει» απαντά το ετοιμοπαράδοτο κουτορνίθι. Στο νέο σποτ ο ερωτύλος πολυτεχνίτης παριστάνει τον διανυκτερεύοντα φαρμακοποιό. Η κουτορνιθούλα, ξαπλωμένη, έχει πετάξει πια τα μισά της ρούχα. «Εδώ πονάει;». «Πονάει». Μάκια και – «πάει». Εξω από το φαρμακείο, τρεις-τέσσερις υποψήφιοι πελάτες, σαν χορός ζηλιάρηδων οφθαλμοπόρνων.
«Αθλια, σεξιστική και κυρίως προσβλητική για το γυναικείο φύλο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την επαγγελματική υπόσταση του φαρμακοποιού» χαρακτηρίζει τη διαφήμιση ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.
Συντηρητικοί άνθρωποι, τι περιμένεις.
Δεν κατέχουν από χιούμορ.
Και δεν έχουν ακουστά για τους νόμους της αγοράς.
Μολαταύτα, μήπως τουλάχιστον τα κρατικά κανάλια θα έπρεπε να αρνηθούν να προβάλουν τη χυδαιότητα;
Ας αφήσουν τα αργύρια του σεξισμού στα ιδιωτικά.

Το βιντεο και η ανακοινωση του ΦΙΣ στο παρακάτω λίνκ

http://www.documentonews.gr/…/farmakeytikos-syllogos-attikh…

———————————————————————————————————————————————

42933487_2129453820407035_4333656863913541632_n

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ

1/10/2018

Αφισάκι/αυτοκόλλητο με αφορμή τη δολοφονία του Ζακ/της Zackie-Oh:

_________________________

Μαμά, κλείσε λίγο την Τατιάνα, θέλω να σου πω.

Αν ποτέ μια μέρα με βρουν σκοτωμένη,

θυμήσου:

Δε θα φταίει που (γουστάρω να) ψειρίζω μαγαζιά

Δε θα φταίνε τα ντρόγκια

Δε θα φταίει που τριαντάρησα

κι ακόμα να δεχτώ “να προσεχω”

-τι φοράω, ποιον πηδάω, πώς κουνιέμαι,

πού πατάω.

Δε θα φταίνε οι παρέες και τα γούστα μου.

Ούτε και που καμιά φορά μιλούσα,

ή φοβόμουνα πολύ.

Θα φταίνε κάτι καριόληδες “βιοπαλαιστές”

που με κλωτσήσανε στον θάνατο,

που τόλμησα να πατήσω στο μαγαζάκι τους.

Θα φταίει που κοιτούσαν και δε μίλησαν.

Θα φταίνε τα όργανα της ταξης

της τάξης της φρίκης.

Κι αυτές οι φιλενάδες σου που ποστάρανε

“Καλά του κάνανε του πούστη!”

Θα φταίει αυτή η ηδονή στα μάτια τους

αυτό το μίσος στη φωνή τους.

Και ίσως, ίσως μάνα, να φταις κι εσύ.

ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ

(ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ) ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ

Υ.Γ. “Οι δονητές δεν έχουν φύλο.” – Zackie-Oh

(queer, ακτιβιστής, drag queen, οροθετικός, τσούλα,

κότα, μαζόχα, κλεπτομανής, πρεζάκι, πουστάρα και

ό,τι άλλο θες).

Δολοφονήθηκε στην Ομόνοια στις 21.9.2018.

Κηδεύτηκε από τους γονείς του στην Κίρρα στις

25.9.2018, ντυμένος γαμπρός.

Θα τρώει τα μυαλά μας και θ’ ακονίζει τις αρνήσεις

μας (τουλάχιστον) μέχρι ν’ αλλάξουμε πλανήτη.