ΚΩΝ. ΚΟΠΡΩΝΥΜΟΣ

—————————————————————————————————————————————–

47340662_2217352098283873_7443194318426210304_n

Ο ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΟΤΙ ΕΔΙΔΑΧΘΗΜΕΝ
εις το σχολείον και την οικογενένειαν

1/12/2018

Ο πανεπιστήμων ποιμενάρχης των θεσσαλονικέων δήλωσε απερίφραστα ότι επιστήμων -ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένης Οπής τον επληροφόρησεν εμπιστευτικώς ότι τα θήλεα δεν διαθέτουν ότι θρυλείται από τους μαρξιστες βιολόγους δηλ. σχισμήν εκ των έμπροσθεν αλλά μόνον οπισθία τοιαυτην.
Επειδή οι υψηλά ιστάμενοι ιερώμενοι παραμένουν παρθένοι μη ειδόντες ποτέ των ποτών την γυναικείαν ανατομίαν το ανάγλυφον των θυγατέρων της Εύας και την γεωγραφίαν αυτού ίσως να παρασύρονται από ενθουσιασμόν ότι δύνανται να τεκνοποιήσουν .
Αι διεξαγόμεναι περεταίρω έρευναι εις τα εκκλησιαρικά καταστήματα θα αποδείξουν εάν πρόκειται περί δοξασίας ή επιστημονικης ανακαλύψεως..

*Σ.Κων,Κωπ: : εικών υφαρπαχθείσα από την Stavroula Tsiklou‎ vi@ Τρολλς Του Μεταμεσονυχτίου

—————————————————————————————————————————————

47021290_2214948575190892_829046473311125504_n

ΕΝ ΤΡΟΧΑΙΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ
και αι τραγικαί συνέπειαι αυτού

29/11/2018

O Bασιλεύς Γεώργιος και η Άνασσα Όλγα διασχίζουσι την οδόν Αρσενίου αντιθέτως της φοράς των δεικτών του ωρολογίου το σωτήριον έτος 1911
Μετά το προσκοπείον ο ιππεύς Μπουρδούκης εσυνέλαβεν τον οδηγόν και έκοψεν πρόστιμον εις τους άρχοντας του Τατόιου και προέβη εις αφαίρεσιν του διπλώματος του χειριστού των χαλιναρίων
Ο πανούργος αμαξάς ορκισθείς εκδίκησιν κατά των εστεμμένων οι οποίοι τον εδιέταξαν εις αυτήν την παράβασιν λεγοντάς του :
– Μην σκιάζεσαι τα σκότη …ημείς θα καθαρίσωμεν την διαγραφήν της τιμωρίας ..
Αυτά απεδείχθησαν έπεα πτερόεντα και ο τραγικός αμαξάς εδωροδόκησεν αργότερον τον αναρχικόν Αλεξανδρον Σχινάν όπως δολοφονήση τον Άνακτα ως κι έπραξεν εν μακεδονική γαία πλησίον τουρκικού λευκου πύργου την αποφράδα 13η Μαρτίου του 1913.
Η Ιντερπόλ εξετάζει τας σχέσεις του μοιραίου οδηγού Ερρίκου Παύλου όπου οδήγησεν εις τον θάνατον την Δαιάναν μετά του μνηστήρος αυτής Δόδδυ με τον Σχινάν όστις εις την διαθήκην του οίαν εσυνέταξεν πρίν αυτοκτονήσει πηδών από το παράθυρον της Χωροφυλακής όπου εκρατείτο μετά παρέλευσιν δύο μηνών κατατρεχόμενος από τας Ερινύας΅.
Λέγεται ότι έδινεν εντολήν οι απογονοί του να εκδικηθούν αποδεκατίζοντες τα βασιλικά γένη της Γηραιάς Ηπείρου.

—————————————————————————————————————————————-

46800605_2210954442256972_5683535716059971584_n

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΝ ΘΕΜΙΔΑ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

26/11/2018

Επισταμένως θεωρώ θετικήν την κίνησιν των Αρχών όπως διαγράψουν εκ των βαρυτίμων ασφαλιστικών μητρώων καθώς και να αφαιρεθούν τα ένσημα από την θρασυτάτην καθαρίστριαν οία έπραξε το ιταμόν έγκλημα να χαλκευσει επίσημα έγγραφα του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων
Αλλά ομολογώ ότι δεν ευρίσκω επαρκή την ποινήν πρός σοφρωνισμόν άπαντος του εργατικού όχλου.
Δεν πρέπει να επιδεικνύεται οίκτος δια τέτοια κακουργήματα αποσκοπούντα εις τον παράνομον πλουτισμόν πέραν των κανόνων του ελευθέρου οικονομικού μας συστήματος
Δια να περατωθή η τιμωρία και να μην επαναληφθή από το πανούργον στρώμα των καθαριστριών παρόμοιον εγχείρημα θα πρέπει να σβησθή η κατάδικος από τα από τα ληξιαρχεία, τα δηματολόγια, τους εκλογικούς καταλόγους πανταχόθεν απ’ όπου εν ζωή εδιέβη και άφησεν το στίγμα της
Ακολούθως ως εις την δημιουργίαν του Παύλου Βερχοφενίου “Oλική επαναφορά” ο λεπτεπίλεπτος πρωταγωνιστής Αρνόλδος Σβαρσενεκέριος έχει υποστεί ολικήν έκλειψιν της μνήμης του ( κάποιου είδους memory erasure τέλος πάντων ) ομοίως να αφαιρεθούν πεντήκοντα τρία έτη βίου εκ της μνήμης της δια να ξαναρχίση ως φρόνιμος νεογένητος τον υπόλοιπον βίον της άμα τη περατώση της καθείρξεως της.
Ακολούθως να παραγραφή η υπαρξίς της και από την μνήμην του πλησίον της και την ιδική μας κι αυτήν των απογόνων πρώτης και δευτέρας γενεάς καθώς και να απολυμανθώσι άπαντες όσοι και όσες την ακούμβησαν..
Όταν άνθρωποι φθάνουν εις το ευτελέστατον σημείον να πλαστογραφήσουν απολυτήριον δημοτικού να οικειοποιηθούν την υπατην γνώσιν της έκτης δημοτικού διά να δυνηθούν εις το λειτουργημά των να ενοήσουν καλώς εάν η κάλυψις των πρός καθαρισμόν ρυπαρών δαπέδων είναι από λέπραν ή πανώλην ώστε να χρησιμοποιήση το κατάλληλον απορυπαντικον – τότε αυτοί δεν πρέπει να φαίνεται ότι ηργάσθησαν ποτέ και οφείλωμεν να τους διαγράψωμε εκ της συλλογικής μνήμης παντελώς.
Ούτω θα διευκολύνωμεν την προσπέλασιν προς το ιδανικόν ποθούμενον νεοφιλελεύθερον παράδεισον…

—————————————————————————————————————————————–

46508870_2206490372703379_1711063156240941056_n

ΒΟΜΒΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

23/11/2018

Αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας την προσπάθειαν αγνώστων να ανατινάξωσι υποκαταστημα τραπέζης εν Ηλιουπόλη Αττικής ευρισκόμενον.
Η ανεκτικότης των αστυνομικών αρχών έχει φθάσει εις σημείον ενθαρύνσεως των ερυθρομελάνων τρομοκρατών .
Οίτινες δεν ηθέλησαν να οικειοποηθούν τον διαρηχθέντα πλούτον ώς οι συνήθεις συναλασόμενοι μετά των οικονομικών ιδρυμάτων λησταί
Τα τραπεζογραμμάτια αυταί αι ιεραι αλκυονίδαι του φιλελευθέρου συστήματος αφέθησαν εις την τύχην των να περισυλλεγούν υπό ρακενδύτων περαστικών.
οι οποίοι μη διδαχθέντες την αποταμίευσιν θα ξοδεύσουν ασκόπως τον συλλεγέντα πλούτον και δεν θα προχωρήσουν εις επενδύσεις τα μυστικά των οποίων μόνον η Αριστεία κατέχει.
Ούτω τα πλήθη πιστεύσαντα ότι δι’εκρήξεων θα καταστούν των αρίστων κεφαλαιοκρατών εφάμιλλοι θα επιχειρήσουν να μιμηθούν την μέθοδον των κομμουνιστοσυμμοριτών οίτινες επέλεξαν συμβολικώς την χθεσινήν επέτειον της δολοφονίας του Ιωάννου Φιζεράλδου Κένενδυ προέδρου της προεξαρχούσης δυνάμεως του ελευθέρου κόσμου παρά σκοτεινών δυνάμεων παρά του Κρεμλίνου πιθανώς κατευθυνομένων, .
Ανατιναχθέντων των μηχανών αυτομάτου εξυπηρετήσεως και επιστρωθέντων των οδών δια χαρτονομισμάτων οι πτωχοί γένονται πλούσιοι και ούτω θα υπάρξει καθολική ευμάρεια προσωρινώς διότι αφού ουδείς θα έχει την ανάγκην να εργασθή θα ακινητοποιηθή η παραγωγική πυραμίς απουσιαζούσης της συμπαθούς εργατικής τάξεως..
Ούτω δεν θα αργήση η κατάρευσις πασών των αξιών του εθνικού οικοδομήματος .
Αι βάρβαραι όμοροι φυλαί Τουρκαλβανών, Σκοπιανών ,Οθωμανών ,Παπιστών, Σκιπιώνων των Αφρικανών ήθελον παραβάση τας διεθνείς συνθήκας καταλύοντες τα συνορά μας.
Ως μόνη λύσις διαφαίνεται η πρόσληψις φρουρών εις όλα τα μηχανήματα πράγμα το οποίον θα οδηγήση επίσης εις κατάρευσιν της εθνικ΄’ης οικονομίας με τα ίδια ως άνω οικτρά περιγραφόμενα επακόλουθα.
Τι απομένει ?
Η κατάργησις των μηχανημάτων αυτομ΄’ατου συναλλαγής
της παναθρωπίνου ταυτης κατακτήσεως της ελευθέρας οικονομίας την διευκολύνουσα τας βραχυπροθέσμους επενδύσεις της αγοράς.

—————————————————————————————————————————————–

46715752_2203448993007517_316616403421495296_n

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ !!!

21/11/2018

Στρέψτε τας κάνας πρός το έδαφος και αφησετέ τας να κρυώσουν !!!!
Το κέλευσμα ήρθεν έκ χειλέων του διαθέτοντος μύστακα Κλάρκ Γέημβλ
διοικητού της εν Κέρκύρα ελληνικής βασιλικής χωροφυλακής πρός
τους ακρίτας άνδρας τους φυλάτοντας θερμοπύλας εις τον
περιφερειακόν του Νότου
Τα μεγαλόψυχα από ιδρυσεώς των σώματα ασφαλείας έτειναν χείραν
συμφιλιώσεως πρός τους ηγέτας της Λευκιμαικής εξεγέρσεως.
Τι κι εν έλοιδωρήθησαν επτύσθησαν εκλάσθησαν επετροβολήθησαν υπό
των βαρβάρων φυλών της κερκυραικής Ανταρκτικής επαρέμεινον
ψύχραιμοι εις τας θέσεις των πιούντες το χρέος των
περιφρουρούντες την ποιότητα των αποριμμάτων τα οποία επρεπεν να
εναποτεθούν εις τον υποδειχθέντα εκ των πάνσοφων επιστημόνων
ειδικόν μεσοραχιαίον τόπον .
Να αναμένομεν ασπασμόν Πονπολίωνος και ναπολέοντος ζέρβα
των μάτ ?
Μου ενθυμίζει περισσότερον η χειρονομία την εθνικήν συμφιλίωσιν
μεταξύ Λαζοπούλου και Ντενίση παρ’ εκείνην την συμβολικήν μεταξύ
αιμοσταγούς Βαφειάδου και στρατηγού Τσακαλώτου εν Γράμμω
τελεσθείσαν ..
Εξ άλλου όλοι έλληνες είμεθα κι εν Χριστώ αδελφοί !!
Ας προσευχηθώμεν γονυκλινείς κι ενωμένοι εις τον Πανάγαθον
δια σύντομον λήξιν των εχθροπραξιών του Νοτίου συμμοριτοπολέμου
-Βάλε το μαχαίρι σου στο θηκάρι
ως ήδεν και ο ανανήψας εθνικός ημών συνθέτης Μιχαήλ.

—————————————————————————————————————————————–

46447633_2198527113499705_5357894113175797760_n

Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ

18/11/2018

Το συννημένον εμπρηστικόν κείμενον εμοιράσθη εις το χριστεπώνυμον πλήθος το οποιόν εξαναγκάσθη υπό της επικρατούσης τάξεως
του κυριάρχου ιδεολογοκού δόγματος να εγκαταλείψη τας εκκλησίας
και να πορευθή δια την τεσσαρακοστήν πέμπτην επιμνήμόσυνον δέησιν
εις ανάμνησιν της υποκινηθείσης υπό της Μόσχας ολιγαρίθμου αμφισβητήσεως του καθεστώτος της εθνοσωτηρίου επαναστάσεως
της 21ης Απριλίου.
Η εμπνευσμένη περιεκτική προκήρυξις υπεγράφετο υπό της παρανόμου διωκομένης οργανώσεως:
ΦΙΛΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΘΑΤΣΕΡΗΣ.
αί φέρουσαι γαλανολεύκους εσθήτας οπτασίαι αίτινες διεσκόρπουν εν τάχει τα αγγελτήρια θεσπίσματα έφερον προσωπίδας της Ιωάννας Αγγελοπούλου Παρθένη κι εξήλθον υπό καλυφθείσης με χρωματισμούς παραλλαγής αμάξης Ρόλς Ρούδος η οποία διερχομένη με ταχύτηταν εποδοπάτησεν πτωχούς τω πνεύματι τινάς εμποδίζοντας την αγέρωχον αριστοκρατικήν της διέλευσιν.
Εις την οπισθίαν σελίδαν του διαγγέλματος υπήρχεν η εξής αδιάσειστος επιχειρηματολογία:

Οι άπλυτοι συνήθως αδυνατώσι ίνα κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν τα περιγραφόμενα εις την προσθίαν -ανηρτημένην – σελίδα.
. Πιστεύουν πως οφείλονται τούτα εις απόκρυφον συστημικήν ανισότητα εις τα πλαίσια του υγειούς καπιταλιστικού ανταγωνισμού.
Πόσον διαφορετική ΄ομως είναι η ωμή πραγματικότης!
Η γενεσιουργός αιτία ευρίσκεται είς το ότι οι ξένοιαστοι-κατα τα άλλα -εργάται και μικροεπαγγελματίαι επέλεξαν την σιγουριάν και την ασφάλειαν της μικράς κι ανευθύνου οικονομικής δραστηριότητος
Εν αντιθέσει με τον αγνόν εκατομμυριούχον τον άριστον όστις επιλέγει την ριψοκίνδυνον οδόν της υγιούς φιλελευθέρου επιχειρηματικότητος
και ως εκ τούτου ποτέ δεν εβγήκεν χαμένος ποτέ δεν υπεβιβάσθη εις την κατηγορίαν των Λουζερίζοντων *
Καταστήτε ανερυθρι΄’αστως εκατομμυριούχοι !!
Θέσετε τέλος οριστικόν εις τον πένητα βίον σας !!!

* Σ.ΚΚοπρ : εκ του αγγλοσαξωνικού Loser = ηττημένος
greeklish-ισμός ιδικής μου εμπνεύσεως …

—————————————————————————————————————————————–

45636097_2185806148105135_3230022827742593024_n

ΑΚΟΜΗ ΕΝ ΤΡΙΠΟΝΤΟΝ ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ !!

8/11/2018

H 53χρονη καθαρίστρια εδιέπραξεν εδώ και είκοσαετίαν ειδεχθές κακούργημα
Προκειμένου να υφαρπάξη το επίζηλον αξίωμα θέση της σφουγκαρίστρίας κλιμάκων και απεντομωτρίας περιττωμάτων σε σχολείο της Μαγνησίας παραποίησε τη βεβαίωση του δημοτικού ‘οπου και εδιδάχθη τας παραδόσεις του Έθνους και εμυήθη είς την μαγείαν των Φυσικών και Θετικών επιστημών
Εφοίτησεν έως και την πέμπτην Δημοτικού η μωρά κορασίς ώς ανέγραφεν το πιστοποιητικόν φοιτήσεως. ετόλμησεν και επλαστογράφησεν ευθαρσώς τούτο το υψίστης στρατηγικής σημασίας απόρρητον δημόσιον έγγραφον του Υπουργείου παιδειάς !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Διά λόγους άγνωστους πρός την Θέμιδα δεν επεράτωσεν τας σπουδάς της ώστε να ημπορεί να εργασθεί ως απολυμάντρια αιθουσών του αστραπτερού Ελληνικού Δημοσίου.
Τοιουτορόπως «απέκτησεν» τα τυπικά προσόντα τα απαιτούμενα δια συμμετοχήν εις διαγωνισμόν προσλήψεως τακτικού προσωπικού σε θέση καθαρίστριας κρατικού παιδικού σταθμού που επροκυρήχθη από το τότε Υπουργείον Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αι μιαραί στερούμεναι ελληνοχριστιανικής παιδείας της ΣΤ’ Τάξεως δημοτικού δεν έχουν θέσιν ως συνεργάτιδαι του σιδηρού οικοδομήματος του Έθνους.
Ετόλμησεν και ανέγραψεν (άκουσον !!άκουσον !!!) ΣΤ’ αντί του ορθού Ε’ τάξιν (!!!) εις το επίσημον έγγραφον το συνταχθέν επιμελώς παρά των θεραπόντων την Παιδείαν εις το ίδρυμα της κατωτέρας εκπαιδεύσεως εις ό αφομοίωσεν τας πρώτας της γνωσεις η περί ής ο λόγος γυνή – υπερπήδησεν έν ολόκληρον έτος !!!
Δικαίως άστραψεν κι εβρόντηξεν το σεβαστόν δικαστήριον αγνοήσαν τας ικεσίας της εκλιπαρούσης ίνα της δοθή μία δευτέρα ευκαιρία εις την ζωήν ταύτην…
και την έριψεν εις δέκαετή ειρκτή.
Ο νόμος είναι άτέγκτω ς αμείλικτος δι’ αυτά τα ουτιδανά εγκλήματα όπου η πονηρά απατεών υπέκλεψεν εκ του δημοσίου κορβανά πλέον των εκατό χιλιάδων ευρωπαικών μονάδων.
Τι ενόμισεν ?
Ότι θα επειδήξη οίκτον το σεβαστόν δικαστήριον ώς εις τους καλούς κ’ αγαθούς Ρουπακιάδας,Κατσαριδιάριδας,Μιχαλολιάκωνες κι ετέρους εθνικοσοσιαλιστάς και πρώην διαχειριστάς του δημοσίου χρήματος οι οποίοι χαίρουν άκρας ελευθερίας εκπεσόντες εις πταισματοειδή ολισθήματα άτινα ημαύρωσαν την δημοσίαν εικόνα των…

—————————————————————————————————————————————–

V135

IRMAS DO VALE
αι Αδελφαί της κοιλάδος ώς υπόδειγμα
ιδιωτικής πρωτοβουλίας

29/10/2018

Εις την έν έν νήσω της Καλιφρονίης* ευρισκομένης Μονής των Αδελφών της κοιλάδος καλλιεργείται κάναβις για φαρμακευτικούς σκοπούς φτιάχνουν γέλας και ροφήματα θεραπευτικά τα οποία και ρίπτουν εις
τον ευγενή στίβον της ελευθέρας αγοράς
Ιδού μιά ιδέα πρωτοπόρος όπου θα έδιδε εις τας πτωχάς μονάς μας τη δυνατότητα να έμβουν εις τον επικερδή θαυμαστόν κόσμον των επενδύσεων και να αποσχισθούν από το Κράτος το οποίον τας καταδυναστεύει .
Αι αδελφαί επιδίδονται και εις συχνάς δοκιμάς της ποιότητος πίουσαι μβάφους δια να διαπιστώσουν την ποιότητα του παραγομένου προιόντος
Αποδίδω διά πάν ενδιαφερόμενον φέροντα το σχήμα ή μή την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν
https://www.sistersofcbd.com/

Σ.Συντάκτου * , Εις το σύγγραμα του Ροδρίγου δε Μονδάλβου «Τα κατορθώματα του Εσπλαντιάνόπου περιγράφεται ώς νήσος κατοικουμένη υπό μελαψών αμαζόνων. τό όνομα αύτη εμφανίζεται ώς νήσος επονομαζομένη βασίλειον της Καλίφας, (1510 μ.Χ)

https://www.facebook.com/PlayGroundBR/videos/550062452055404/

—————————————————————————————————————————————–

ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΤΩ…

25/10/2018

Διατί βυσοδομούν οι φονδαμενδαλισταί ?
Επειδή καλλίπυγος νεάνις εκ Βελγίου ορμώμενη επέδειξεν το γυμνόν της κάλλος εντός του ανεγερθέντος υπό του Ιουνστινιανού μ’αγα της Ορθοδοξίας Ναού ?
Είναι αδύνατον αόμματος φανατικός να διακρίνει τον υψηλόν συμβολισμόν όστις εμπεριέχεται εις αυτήν την κίνησιν υψηλής στρατηγικής εμβελείας.
Πιθανόν η ιδέα να ανήκε εις τον Μαναζογέροντα*
της μοδέλας Μαρίζας Παπέν .
Η σοφία του Υψίστου εγέννησεν τας ιδέας της υπακοής της πίστεως κι έτερα φαινόμενα της δημιουργίας άτινα περιγράφονται επακριβώς εν ταις Γραφαίς ώς το Βίνγκ- Βάνγκ την κίνησιν των πλανητών , την κίνησιν διαστολής του Σύμπαντος και τας κενάς φυσσαλίδας χώρου μέσω του ενός εκατομμυρίου γαλαξιών και τόσα άλλα θαυμαστά κι ανερμήνευτα διότι ‘οπου θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξις
Με την συμβολικήν χειρονομίαν επιδείξεως ταυτίζεται η Σοφία του υπερτάτου με το γυναικείον κάλλος στέψις του οποίου είναι το αιδοίον εντός του ναιδρίου
Ανατρέχοντες εις την Κασσιανήν την Εικασίαν ας θημηθώμεν την απάντησιν πρός τον Αυτοκράτορα Θεόφιλον:
– “Εκ γυναικός πηγάζει τα κρείττω”
κι άς αναφωνήσωμεν ουρανομήκη Ψαλμόν δια την μεγίστην των προκλήσεων του Χριστιανισμού κατα της Ισλαμικής διφθερίτιδος .
Διότι βάλτε κατά νούν αγαπητοί ευσεβείς αναγνώσται πώς θα αντιδράσωσι τα καταπιεσμένα Θήλεα εις τας καθυστερημένας χώρας όπου βασιλεύουν οι απόγονοι
του γενάρχου Ισμαήλ.
Η ελευθερία εκφράσεως ακόμη και εντός των πολυκάνδηλων κυτίων λατρείας του υπερτάτου όντος εισέτι και εις τον ναόν της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου Λόγου του Θεού θα τας κάμει να σκάσωσιν εκ ζήλειας και να αντιδράσουν αναλόγως ..
Ήτοι ή θα κάμουν τους φαλλοκράτας συζύγους των να αποδράσουν εκ του οίκου εκ κραβαττομουρμούρας οία εις την Αραβικήν είναι ανυπόφορος ‘η θα διακόψουν πάσαν σεξουαλικήν επαφήν μετά των καταπιεστών των ώστε δεν θα αναπαράγεται πλέον το ανθρώπινον είδος εις τας μουσουλμανικάς χώρας ή το χείρον να εκδικηθώσι αιώνας καταπιέσεως κόπτωσαι δια κοφτερού δαμασκηνού γιαταγανίου τούς όρχεις των μισογογύνηδων ισλαμιστών αρρένων..
Και εις τας τρείς περιπτώσεις η τζιχανδιστική λαίλαψ θα αναχαιτισθή επιτυχώς………..

Σ.Σ : * Μαναζογέρων = εξελληνισμένη εκδοχή της αμεταφράσtου λέξεως manager υπ΄εμού του ιδίου ο σύμβουλος και Πυγμαλίων της κάθε ανερχομένης καλλιτέχνιδος.
Είς τα συννημένας δαγγεροτυπίας εκτός των δύο πρώτων εν Βασιλςευούση αι δύο έτεραι είναι από το Τείχος των δακρύων και τας Πυραμίδας.

——————————————————————————————————————————————–

44638291_2157514940934256_8934039292922036224_n

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
προστάτης καταδοτών και ασφαλιτών με πολιτικήν περιβολήν

Design : PSSV Eindhoven

22/10/2018

Ορισμένοι ψιθυρισταί αναρχοσταλινικής χροιάς και οι συνοδοιπόροι αυτών εξεμάνησαν ως σεληνιασθέντες κατά των υπερασπιστών της τάξεως και της ασφαλείας απάσης της Επικρατείας των αγαθών Αρσακειάδων των γαλουχηθεισών με τα ιδανικά της Ελληνορθοδοξίας.
Θά υπήρχον σοβαροί βιοποριστικοί λόγοι δια να υποπέσουν τα ένστολα παιδάρια τα φέροντα υπερηφάνως τα διακριτικά της Ελληνικής Χωροφυλακής εις ανώδυνα; πταίσματα.(με την επιφύλαξιν ότι τούτα είναι αληθή)
Τι να ώθησεν άραγε τον αστυνομικόν εκείνον να; επισκεφθή την οικίαν των πακιστανών εις Νίκαιαν όστις κι εβασανίσθη αγρίως υπό των μελαμψών ενοίκων του διαμερίσματος ότε περιέφερεν …μάλλον τον χρυσοποίκιλτον δίσκον υπέρ ενισχύσεως του ιερού ναού της ενορίας των κι ‘εκρουσεν τον κώδωνα της θύρας των όλως τυχαίως με την αγαθήν πρόθεσιν να διεξαγάγη επιστημονικήν έρευναν του Σώματος δια την υπεργεννητικότητα των αφροασιατικών φυλών .
Θα παρεσύρθησαν και οι έτεροι άνδρες του Ηθικότερου δημοσίου οργανισμού εις τα διάφορα μικροαδικήματα του ποινικού κώδικος ως της ναρκεμπορίας ,της πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων,της βλασφημίας κατά πρεσβυτέρας τους οποίους ραπίζουν καθημερινώς αι ρυπαραί φυλλάδαι της Ερυθράς προδοσίας δια να βάλλουν εμμέσως κατά του ιερού θεσμού της εννόμου Τάξεως της εποπτεύσεως φρονημάτων ιδεών και τιθασεύσεως της αλογίστου νεολαίας.
Μάλιστα ανεσκάλευον και τα συγγενή αυτών πρόσωπα δια να διαπιστωθή ότι ο αδελφός του ατυχούς νεανίου της Νικαίας είναι επίσης χωροφύλαξ αποσπασμένος εις την προσωπικήν φρουράν του Ευαγγέλου του Οσίου Προστάτου του Πειραιώς και του Δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη
και διεκδικεί συμμετοχήν εις ξυλοδαρμόν συκοφάντου δημοσιογραφίσκου
Διατί να συμπέσουσι όλα αυτά τα παιδαριώδη ολισθήματα των αγνών αστυνομικών με την εορτήν του προστάτου του σώματος του Αγίου Αρτεμίου του Αυγουστιάλιου Δουκός ? …
Προειδοποίησιν δίδει ο πανταχού παρών και ο τα πάντα πληρών .
Πρέπει να συνεορτάζεται μετά του μαρτυρήσαντος Αγίου η μνήμη του επίσης διαθέτοντος υπομονήν Ήώβειον του Αγίου Αρτεμίου Μάτσα του Χαφιέδου όστις μετά τον Συμμοριτοπόλεμον ανεκηρύχθη εις το σύμβολον των Μυστικών Υπηρεσιών εις προστάτη της πατροπαραδότου Αρχής του ρουφιανεύειν του βασικοτέρου των προτερημάτων των εποπτευουσών Αρχών απανταχού Γής.
Εις την Εορτήν των Αρτεμίδων προστίθεται και ο ριφθείς εις τα φυλακάς οσιομάρτυς Άγιος Αρτέμιος Σώρρας ο διαχειριστής του Εθνικού Χρέους προστάτης των Ελλάνιων Ραβδούχων της συντριπτικής πλειοψηφίας του ¨Σωματος της Ελληνικης Βασιλικής Χωροφυλακής.

——————————————————————————————————————————————-

44330628_2153426854676398_6251457227270389760_n

ΜΗΝ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΑΙ..!!!

19/10/2018

Διερωτώμεθα .
Τι είδους ενοχήν ομολόγησεν ο απαχθείς Έλλην Αστυνομικός
εις τους συναδέλφους του Πώς απεσπάσθη η εξομολόγησις αύτη?
Τόσον έχει διαβρωθεί το σφριγηλόν σώμα των Ασφαλιτών ώστε να
πίπτει θύμα παραπληροφορήσεως από μιαρά φαιόχρωμα όντα ?
Ο αγρίως βασανισθείς φρουρός της Ταξικής ημών ειρήνης ο φυλάττων
τας Θερμοπύλας της Ευρώπης από τα στίφη των εξ Ανατολής
αιμοσταγών εισβολέων δύναται να έχει διαπράξει επίθεσιν κατά
ευλογηθείσης από τον Θεόν ιδιοκτησίας?
Την ιδιοκτησίαν η οποία όμως όταν αποτελεί προιόν αδικοπραξίας και
δή λαθρεμπορίου σιγαρέττων πρέπει να απολλοτριωθεί βιαίως από τας
υγιείς δυνάμεις του Έθνους
Ποίας συνωμοσίας υπήρξε θύμα ο ευγενής ανήρ των σωμάτων Ασφαλείας?
πρέπει να δράσωμεν πρίν είναι αργά δια να διορθωθεί εγκαίρως αύτη
η δικαστική πλάνη ίνα μην δημιουργηθεί προηγούμενον.

—————————————————————————————————————————————–

ddfe9fd8c7076c873c12a3d3861c02c6_XL

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ !!
από τον θαυματοποιόν της Πηνιοειδούς περιφερείας

12/10/2018

Άς παραφράσωμεν τον Νομβελιστήν ποιητήν του Έθνους εκ των Παθών του Αξίου εστί
δια την ευτυχή καθ’ όλα κατάληξιν του πρώην αριστερορευμίτου Θεοδώρου του Γίγαντος
ως εκ νέου υποψήφιου του κυβερνούσης ευρείας παρατάξεως.

ΙΔΟΥ εγώ λοιπόν,
ο Θοδωρής Γκαλιατσατώ
ο πλασμένος για τις μικρές Κόρες και τα νησιά του Ιονίου
ο εραστής του σκιρτήματος των ζαρκαδιών
και μύστης των φύλλων της ελιάς
ο ηλιοπότης και ακριδοκτόνος.

Ιδού εγώ καταντικρύ
στην ενδοξη μας την Περιφερεία
του μελανού φορέματος των αποφασισμένων
και της άδειας των ετών, που τα τέκνα της άμβλωσε,
γαστέρας, το άγκρισμα!

Ιδού εγώ λοιπόν
Διεκδικώ εκ νέου τον περιφερειακόν θρόνον
υπό τα ένδοξα λάβαρα
της εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης Κυβερνήσεως
επιμελώς σιωπών κατά την περίοδον των μνημονίων

ιντού εγκώ το λεπόν
εκτίθεμαι των εκλογών
ο Σπύρου ειναι γέροντας
να τονε φάει ο Αχέροντας

Οι ακόλουθοι Ιωάννης ο Ακτήμων ο Φονδάν και ο Γκράχαμ Βέλλ Στραβοραβδώ τι προτίθενται ν’ακολουθησουν εις ποιον σύμβαν βούλονται κατευθυνθώσι ?
Και ο Γκέοργκ Σκούλεμπουργκος υπό ποίας σημαίας εις την μάχην θα ριφθή ?

https://www.presspublica.gr/quot-kleidosan-quot-oi-protoi-…/

——————————————————————————————————————————————-

43496543_2138998596119224_7415724270241710080_n

ΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΑ ΜΑΤ
και η αναρχοερυθρά Λευκιμμαική Στάσις

8/10/2018

Έμπλεον δικαίας αγανακτήσεως και εθνικής ευθύνης είναι το οργίλον κείμενον της Ενώσεως αστυνομικών Ιωαννίνων δια την εξευτελιστικήν μεταχείρησιν των Ομάδων Προλήψεως και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕδων) και Μονάδων Αποκαταστάσεως Τάξεως (ΜΑΤατζίδων ) εις την Λευκιμαικήν Έρημον Γκόμβι.
Συμπαρίσταμαι με όλας τας πνευματικάς και σωματικάς δυνάμεις εις τον ασυμβίβαστον αγώνα των οργάνων της τάξεως άτινα ευλαβικώς υποτασόμενα εις τας προσταγάς της πατρίδος ανέλαβαν το βαρύ έργον της υποτάξεως της αναρχοερυθράς Λευκιμμαικής Στάσεως ,.
Είναι ευρέως γνωστόν ότι τα πλέον καθυστερημένα στρώματα του πληθυσμού ενός νομού πρέπει να γίνονται αποδέκται των αποριμμάτων των πλεόν ευγενών στρωμάτων .
Ζωμεν εις την κοινωνίαν της ελευθερίας όπου η επιλογή της κοινωνικής διαστρωματώσεως έχει και τας αναλόγους συνεπείας.
Ούτω κορεσθείσης της εν Τεμπλονίω χωματερής όπου παροικούν οι συμπαθέστατοι Αθίγγανοι η Πολιτεία εστράφη πρός τον καθυστερημένον υπανάπτυκτον Νότον
—–….—-
Επισημαίνουν οι εξεγερθέντες σοφοί συγγραφείς της προκηρύξεως:
Οι συνεχείς μετακινήσεις Αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α Ιωαννίνων προς την Λευκίμμη Κέρκυρας, συνδυαστικά με το μη έγκαιρο του προγραμματισμού, δίνουν την εντύπωση ότι όλα λειτουργούν εκ του προχείρου!!!
——-……—-
Λογικότατον ! θα νομισθεί υπό των προαιωνίων εχθρών του Γένους ότι η σφριγηλή μηχανή επιβολής του ατέγκτου Νόμου λειτουργεί προχείρως πράγμα που ημπορεί να ανοίξει τας ορέξεις των βορείων γειτόνων Σκοπιαλητών οιτινες διεκδικούν επιμόνως διέξοδον πρός την Μεσόγειον και των αχόρταγων Οθωμανών οίτινες μετά την δημοφιλίαν του τηλεοπτικού των Σουλειμάν επείσθησαν ότι ημπορούν να προσφέρουν και άλλα επιτεύγματα του λαμπρού πολιτισμού των εις τους έλληνας τηλεθεατάς.
——….———

Συνεχίζουν με τα αρχιδάμεια συμπερασματά των οι άξιοι συνεχισταί της ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής:

Με ορατή και επακόλουθη πολλές φορές την αποτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, γεγονός που προκαλεί σωρεία δυσμενών σχολίων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού μας
—-…——
Ιδού η απειλή !!
Επέρχεται αποτυχία και δυσμενη σχόλια !!
Διά ποιούς ?
Τους διώκτας των κομμουνιστοσυμμοριτών τους ηρακλείς του αρχαίου πνεύματος του αγνού πατέρα του ωραίου και του αληθινού !
Να αμαυρωθεί η εικόνα των τριακοσίων του Λεωνίδα οιτινες υπερασπίσθησαν με τόλμην και ανεξικακίαν καί με ανθρωπισμόν ξεχειλίζοντα των γαλοτσίων των εις συνθήκας όπου ο οιόδηποτε συνεπής βασανιστής θα ηρνείτο να υπηρετήση,,
Περιβαλλόμενοι από την δυσωδίαν των Κερκυραικών απορριμάτων εφορμούν ως γυπαετοί κατά του αλλαλάζοντος αναρχικά ‘α συνθήματα πισθοδρομικού αγροτικού όχλου ενώ κυλά αργυρούς αδάμαντας τιμίου ιδρώτος εις τα Άρεια προσωπά των.
Να κλωνισθεί η εμπιστοσύνη του λαού πρός το λαμπρόν σώμα ….καί να στραφεί πρός τα απεχθείς πολιτοφυλακάς της ΟΠΛΑ την οποίαν ακόμη και τούτο το εθνικόφρον και λογικόν περισσευάμενον κουκουέ έχει απαρνηθεί
Εco l’huomo ! Η πάσα αλήθεια εις περίπτωσιν ατυχούς επιδιωκόμενου αποτέλεσματος ….τι θα απογίνωμεν ως έθνος ,ως ανάδελφος οντότης εν μέσω της παγκοσμιοποιοθήσης θυέλλης ?
Γυμνά εν μέσω της νυκτός εν μέσω αγέλης ανθελλήνων όφεων? Τι θα πιστεύσουν οι Τουρίσται μας από την Αναρχίαν και την οχλαγωγήν την επικρατούσαν πλησίον των χρυσών παραλιών του Κάβου ?
—————….————
Ακολουθεί υπό των εμπνευσμένων συντακτών η ανάλυσις των τραγικών επιπτώσεων

Οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι μόνιμα με μια βαλίτσα στο χέρι, βρίσκονται κυριολεκτικά αντιμέτωποι, εκτός των άλλων ακόμη και με την ίδια τους την οικογένεια αφού απρογραμμάτιστα η μία απόσπαση διαδέχεται την άλλη.
για το ζήτημα αυτό έχουν περιέλθει στην Ένωσή μας οι έντονες διαμαρτυρίες των μελών μας, που απαιτούν ορθολογική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τήρηση των ισχυουσών διατάξεων με έγκαιρο σχεδιασμό, διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εργασίας καθώς και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας τους
——————-…….—————–.

Με τας αποσκευάς ανά χείρας !!
Τι τους επεράσατε τους Ματαντζίδας ?
Περιφερόμενους προλεταρίους κολασμένους της γής ?
Η επί το χείρον μελαμψούς Λαθρομετανάστας οι οποίοι εδιέβησαν το ελληνοτουρκικόν κανάλιον ασκούμενοι εις όλα τα στύλ κολύμβησεως και τους οποίους φιλοξενώμεν εις το δε λούξ μοτέλ της Μόριας ?
Ζούν δράματα οικογενειακά αποχωριζόμενοι με σπαραγμόν τα προσφιλή των πρόσωπα δια να πειθαρχήσουν τους αντιδρώντας εις την μοδέρναν διαχείρησιν απορριμάτων Λευκιμμαίους ως ορίζουν αι Αρχαί..
————-….————-
Και κλείουν το τρυφερό των παράπονον οι εγγυηταί των δυτικών αξιών :

Καταστρατήγηση των διατάξεων των (Π.Δ 394/2001 και 45/2008) που αφορούν τον χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με κατάφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων του Αστυνομικού ως εργαζόμενου και ως οικογενειάρχη και σαφή έκθεσή του σε κίνδυνο για την υγεία και την σωματική του ακεραιότητα.
______________________________________________
Η τελευταία φράσις αναδεικνύει τους θανασίμους κινδύνους οίους διατρέχει το σώμα των Ιπποτών της ελληνορθοδόξου Αποκαλύψεως εντός της τροπικής Μεσοραχιαίας ζούγκλας μαχόμενον δια την ευμάρειαν και την προκοπήν της υπολοίπου νομιμοφρόνου Κερκύρας πλήν των πρωτογόνων φυλών του Νότου που πρέπει να τιμωρηθώσι δια την επιμονήν των εις μαρξοειδείς ανθελληνικάς ατραπούς εις το παρελθόν
Να περιποιήσωμεν τιμήν και φροντίδα εις τους ευγενείς ΜΑΤίδιδας οίτινες
Εις συνθήκας ενθυμίζουσας τα ¨Μυστικά του βάλτου” και Δεκέμβριον του ’44 με το ξίφος και τον πειστικόν εχέφρονα λόγον μάχονται κατά των ημιαγρίων τροτσκομαογκεβαριστών γράφοντες ενδόξους σελίδας προασπίσεως των ελληνοχριστιανικών ιδανικών ….

——————————————————————————————————————————————-

43047676_2131953763490374_8135623817696378880_o

ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΟ STAR WARS ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

3/10/2018

Ξεύρουν ότι ο ανθός της νεολαίας μας έχει ενσκύψει πρός
βαθείαν μελέτην Βιδεοπαιγχνίων.
Έχοντες υπ’ όψιν ότι η νέα γενεά αποτελεί την άλκιμον ελπίδα του αναδέλφου έθνους μας έσπευσαν να δηλητηριάσουν την τρυφεράν ψυχήν της με εφευρήματα εικονικής πραγματικότητος άτινα προτρέπουν πρός ανατροπήν της καθεστηκυίας εννόμου τάξεως δεικνύοντα στρεβλώς ότι οι έλληνες εσήκωσαν βαιράκιον κατά των Γερμανών οίτινες απέτρεψαν την μετατροπήν της χώρας εις Μπολσεβικίαν ενώ οι πραγματικοί πατριώται εσυνεργάσθησαν με τας δυνάμεις κατοχής και με φρόνημα υψηλόν έκαμνον τους ευπατρίδηδες αξιωματικούς της Βέρμαχτ να υποκλιθώσιν έμπροσθεν της υψηλής αυτοκυριαρχίας των…
Εί δυνατόν να προβάλεται ώς ήρως εις κάποιος Αθανάσιος Κλάρας ή δηλωσίας ή Μιζέριας τον οποίον απεκύρηξεν έως και το κόμμα του δια τας διαπραχθείσας κατά των ευγενών συμμάχων μας θηριωδίας….
Πρός τούτο καταγγείλετε εις τας αρμοδίους αρχάς ηλεκτρονικής αστυνομεύσεως πάσαν παρουσίαν κομμουνιστοσυμμοριτικής απόπειρας

——————————————————————————————————————————————

41721332_2108872759131808_5415137759419432960_o

Ο ΗΜΙΓΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΟΣ
υπό Κωνσταντίνου Κοπρώνυμου
design : Γραμματείς και Φαρισαίοι

15/9/2018

‘Επέπτωκον ως όρνεα οι ανθέλληναι κατά του ημιγύμνου Κούρου της νύμφης του Βορρά ίνα κατασπαράξουν τον αγαθόν μακεδονομάχον και κατ΄επέκτασιν την εθνικόφρονα παράταξιν την των συνόρων άγρυπνον φρουρόν .
Ορισμένοι ετόλμησαν να ψελλίσουν ότι πρόκειται δι’ άργυρώνητον προβοκατόριον ερυθράς ξένης δυνάμεως(πχ Τσεγκεβαριστών- Μαδουριστών- Μουχικών κλπ) όστις απεκάλυψεν την απόκρυφον γοητείαν των γλουτών του ως αρσενική Φρύνη διά να εκπέσει το λαμπρόν ιδεολογικόν επίπεδον της γιγαντιαίας εθνεγέρσεως.
Ουχί λοιπόν δεν πρόκειται διά προκαλούντα το κοινόν περί παρτώων γαιών και γεφυρών αίσθημα- εθνοπροδότην αλλα δι΄αγνόν κ΄αγαθόν υπερασπιστήν της εδαφικής κατ΄άρχάς ακαιρεότητος της κοιτίδος της Ελληνορθοδοξίας και της επανορθώσεως των συνόρων του Μακεδονικού κράτους έως τον Γάγγην ποταμόν πρός ανατολάς εις την αιγυπτιατκήν Συήνην νοτίως έως την Βόρειον Ήπειρον προς δυσμάς κι έως την Ιστρίαν της σημερινής τρανσυλβανίας πρός βορράν .
Ούτος αγρίως βασανισθείς υπό των πορφυρών Ματιδίων εδραπέτευσεν ως άλλος Μουσολίνι βοηθούμενος υπό γενναίου Κατσιδιαροειδούς σωσία του ήρωος Όττο Σκορτσένι* της δρακονταειδούς επιτηρήσεως των οπλισμένων καταπιεστών φορών μεταξωτόν εσωφόριον το οποίον έσχισαν κατόπιν οι διώκται του κι εβούτηξεν εις τον θερμαικόν με εξάρτησιν δύτου δια την συνέχισιν της προασπίσεως των υποβρυχίων συνόρων …

* Σ.Σ :Ομιλώ περί της δραπετεύσεως -απαγωγής του Βενίτου υπό του επιλέκτου Αυστριακού κομμάνδο Οττο Σκορτσένυ την 17ην Σεπτεμβρίου του 1943 δι’ανεμοπτέρων ο αγαθός Λατίνος εκρατείτο εις ξενοδοχείον εις τον ορεινόν όγκον του Μεγάλου ¨Σασσωνος, ο Όττο ανέλαβεν την θεμελίωσιν κι εκπαίδευσιν της συμμάχου ημών υπηρεσίας ισραηλινής Μοσσάνδ.

—————————————————————————————————————————————–

40063657_2085118538173897_4778672860837183488_n

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛIΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

26/8/2018

Η αρχαιολογική σκαπάνη απεκάλυψεν πολυόροφον μινωικόν ανάκτορον πλησίον του εν Κασσιώπη
ναού του Κασσίου Διός
Αι άοκναι προσπάθειαι της Δόνας Δουλτζινέας των τειχών ευοδώθησαν εις την περιοχήν του πάλαι ποτέ γραφικου χωρίου αλιέων
Δεν ημπορούσαν τα Φιλιατρά Τριφυλλίας να διαθέτουν Πύργον του Άιφελλ έστω σμινκρυθέντα κατά τι και ημείς να μην διαθέτωμεν άθικτας αρχαίας ιστορικάς αναφοράς
Η καταστροφή της Μινωικής επικρατείας μέσω του θηραικού τσουναμίου εσυνέβη περί το 1375 πκχ *
ο δε ομηρικός Οδυσσεύς εξακριβώθη μέσω των περιγραφομένων εκλείψεων εν τω κειμένω ότι εδιήλθεν των εδαφών μας πολύ αργότερον περί το 1216 π.κ.χ.όπότε η μινωική επιροή εις τα Φαιακικά πράγματα πρέπει να εσυνέβη κατά την πρώιμον ανακτορικήν περίοδον.
Ευρέθη λοιπόν ο λαός όστις περιγραφεται εις τα ταφικά ευρήματα της Φαιστού των Μαλλίων και την Αϋαριν του Νιλεικού Δέλτα ώς κατοικών πέραν των Ακαρνανικών ορέων είς καταπράσινον νήσον όστις και κατείχεν ως κληρονομικήν αρετήν την τέχνην της Νιοραντσαρίας
Όμως αι Αρχαί συμβουλευόμεναι την Δόναν Δουλτσινέαν των Τειχών δια να μην ανατρέψουν τα ιστορικά δεδομένα και καταργηθούν άπαντα τα εγχειρίδια Ιστορίας καθώς και να μην αναθεωρηθή η θεμελιώδης αρχή της ενδοπίας σεξουαλικής ελευθεριότητος η οφειλομένη εις την Ενετικήν Γαλλικήν και Αγγλικήν κατοχήν και ουχί εις Κρήτας τους επιτρέποντας γυμνοστήθους (τόπλες ) κόρας έκαμνον να εξαλειφθεί η πραγματική περί αρχαιότητος του κτίσματος εκτίμησις και ότι τούτο αποτελεί προσπάθειαν αναπολήσεως της ιδιεταίρας πατρίδος του ιδιοκτήτου.
Μήπως οι παρεπιδημούντες φιλοξενούμενοι εις την νήσον επιχειρήσουν με προθέσεις αγαθάς πάντα ώς ο Κρής επενδυτάριος να μνημονεύσει την γενέθλιον γήν του εις την ιεράν του ιδιοκτησίαν .
Ούτω θα είδωμεν θαυμαστάς αγαθοεργίας να τελούνται υπό των αλλοτρίων κεφαλαιώχουν δωρητών οίτινες ευγνωμονόντες θα καταθέσουν ως ο Κρής ευεργέτης τον εκ κερδών οβολόν των δια ενθυμήματα της ιδιεταίρας των πατρίδος.
Από όμιλον δωδεκανησίων επιχειρηματιών να ανεγείρεται Κολλοσός με τους πόδας επικαθήμενα επί των κυματοθραυστων ίνα υποδέχεται τας μυριάδας των πιστών θαυμαστών μας αφικνούμενων με υπερωκεάνεια
Από Ιωαννίτας συνοδούς αιγοπροβάτων θα ανεγερθεί το τζαμίον Φετιχέ το ανάκτορον του Αλή εις Ίτς Καλαί εν επαφή με τον ιερόν ναόν της Μεταμορφώσεως εν Ποντικονησίω δια να ενθυμούνται οι προσγειούμενοι ότι οι αγαθοί Οθωμανοί εξεδίωξαν μετά του Ουσακώφ του Αγίου τας Γαλλικάς βλασφήμους μητραλοίας εκ των Ορθοδόξων εδαφών μας και να αποδείξουν ιστορικώς ότι προτιμώμεν μουσουλμανικόν σαρίκιον από παπικήν τιάραν !
Μακεδόνες αναπολούντες τα αξιοθέατα της Περιφερείας των θα επέμβουν με υδραυλικόν έργον αναπαραστάσεως των καταρακτών της Εδέσσης από την κορυφήν του Παντοκράτορος πιπτόντων των υδάτων εις την παραλίαν του Ύψου μετατρέποντες Ζαμβέζιν και Νιαγάραν είς αφελείς εικόνας παιδικών αναγνωσμάτων .
Τοιούτα θαυμαστά αναμένονται εισέτι υπό των λαμπρών Αθηναίων οιτινες θα ανοικοδομήσουν εις την Θέσιν του ξυλίνου ημικυκλικού θεάτρου της Ρένας έναν νέον μεγαλοπρεπέστατον Ηρώδειον,
τους Θηβαίους ίιτινες θ’ άναπαραστήσουν την επτάπυλον ώς νέον Λιστόν έναντι του παλατίου Γυαλλινά.
ή ακόμη η πανάρχαια φυλή των Παοχτσήδων πιστή εις το πνεύμα του Ολυμπισμού ως εδιατυπώθη υπό του
βαρώνου Πέτρου Δέ Κουβερδέν κτίσουν νέον αρέναν στίβου εις το Λιβάδιον του Ρόπα..
και πλείστοι άλλοι ευγενείς νοσταλγοί των πατρίδων των ήθελον μετατρέψει την Κέρκυραν Ημών εις πολυαξιοθέατον με συμπύκνωσιν διαφόρων πολιτισμών..

Σ.Σ: π.κ.χ=πρίν την κοινη χρονολογία

——————————————————————————————————————————————–

38600117_2048844848467933_4808176485842026496_n

ΚΛΑΥΘΜΟΣ και ΟΔΥΡΜΟΣ
Η ανυπέρβλητος συμμετοχή του Nammos εις το εθνικόν πένθος

5/8/2018

Ο ανθός των βλαστών της τάξεως των αρίστων εσυμετείχεν μετά της δεούσης συντριβήν εις την επιβληθείσαν από ηθικήν και διοικητικήν άποψιν εθνικήν σιωπήν.
Ούτω η διοίκησις του εν Μυκόνω ναού του συγχρόνου ελληνικού πνεύματος επέβαλεν την αναβολήν -κατά έν ολόκληρον εικοσιτετράωρον (!!!!) -του προγραμματισθέντος κονσέρτου εις Ρέ μείζονα του εθνικού μας καλικέλαδου Αντωνίου Ρέμου του Ηρακλειδέως. του αντιστοίχου Παβαροτίου της ελληνικής κλασσικής μουσικής.
Αι μάζαι των εκλεκτών νανίδων και νέων της ελληνικής κονωνίας εσυνεκρατήθησαν από την πένθιμον ατμόσφαιραν και απέδωσαν μόνο το ευτελές ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρωπαικών μονάδων εις την διευθυνσιν του Μεγάρου ,
Ορισμέναι μάλισται ανελύθησαν εις λυγμούς εν τη ενθυμήση των κεκαυμένων πτωχών μόλις ο Έλλην βαρ’υτονος ήρχισεν άδων την ΄συνθεσιν των Μωραίτη – Γαβριλήδη το “Πάρτυ δεν θα γίνει”,
Ακόμη και η παρούσα ζάπλουτος θυγάτηρ του Πλανητάρχου Στεφανία Τράμβ συμμετέχουσα εις τηναπόδωσιν τιμών πρός τους πασόντας έλληνας κι ελληνίδας εξόδευσεν το συμβολικόν ποσόν των δεκατεσσάρων χιλιάδων .
Υποκλίνομαι εις το μεγαλειον ψυχής των επιχειρηματιών της νέας Εθνικής Λυρικής Σκηνής του μεγαλεπήβολου Nammos να ελεγχθώσι διαρκούντος του υπερθεάματος από τας ελληνικάς εφοριακάς Αρχάς ..
Ακόμη αυτοί ταύτοι οι Άριστοι σεμνύονται μετά την αποφράδα ημέραν ..και διδάσκουν τας αμορφώτους μάζας με το λαμπρό των παράδειγμα εγκρατείας και εθνικοφρόνου συνειδήσεως…

—————————————————————————————————————————————

38118310_2040873335931751_8374447033263587328_o

ΟΔΕΥΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ ?
του τοπικού Σύριζα

1/8/2018

Διατί δεν υπάρχει ζωντανή αναμετάδοσις των
τεκτενομένων εν ταις υψίστοις οργάνοις του Συριζαικού συνοθυλεύματος ?
Ως η θεαματικότατη χθεσινή συνεδρίασις του ανωτάτου συμβουλίου της Αρμοστείας του Κορυφιατικού Σοβιέτ
Εάν τούτο εσυνέβαινεν θα εξεδηλούτο η διαφάνεια και ο ρεσπεκτιβισμός εις τας δημοκρατικάς διαδικασίας αίτιναι ανοικταί εστωσαν πρός άπαντας τους ενδιαφερομένους
Θα επάνακαθίσταντο ούτως οι δεσμοί οι διαρραγέντες μετά των λαικών μαζων αίτιναι δυσπιστούν πλέον εις την πεφωτισμένην εξ ουρανού καθοδήγησιν
Τα πλήθη θα εσυνέρεον ίνα καταστούν μάρυρες του θεαματικού αγώνος Πυγμαχίας οίον επιχειρεί η τοπική εμπνευσμένη ηγεσία δι’ άπαλλαγήν του υγιούς κομματικού σώματος από την διασπαστικήν φραξιονιστικήν ομάδαν της Νοτίας πτέρυγος.
Η Λευκιμιωτική Συμωμοσία θέτει τα ταπεινά τοπικιστικά της συμφέροντα υπέρθεν του γενικού αναπτυξιακού καλού και δεν δέχεται επ’ουδενί την εναπόθεσιν εις την άγονον Μεσοραχιαίαν ερημον την υγιεστάτων καθαρισθέντων κοπράνων της Νήσου
Τον επίπονον ρόλον του εισηγητού κατά των διασπαστικών βδελυρών στοιχείων ανέλαβεν ο Γραμματεύ τόβαριτς Αναστασάς Τομπρώφ όστις απήτησεν την απομάκρυνσιν εκ του υγιούς κομματικού ορθοδόξου κορμού του ευλογηθέντος παρά του κεντρικού Πατριαρχείου
των ανθυποστελεχίσκων του καθηστερημένου Νότου ως οι Αντρέϊ Παντήχιν και Πηλιογκουσίεφ.
Ηύρεν δε την εμπεριστατωμένην δι’ακραδάντων επιχειρημάτων στήριξιν της μαχητικοτάτης και με τα Γραμμάτων και τεχνών εντρυφούσης Βιδιγιάνας Τσιρειζιδιάνας οία απαιτούσεν ως άλλη Ηρωδιάς την κεφαλήν επί πίνακι των διασπαστών.
Παρά τα πειστικότατα επιχειρήματα και τας αγαθάς προθέσεις της Ηγεσίας μετα την αλληλανταπόδοσιν κοσμητικών επιθέτων περι σταλινικών μεθόδων η ευγενής προσπάθεια δεν ευοδώθη. παρά την ολοκληρωμένην τεκμηρίωσιν ότι το καπετανάτον του νοτίου συμμοριτοπολέμου περιέχει από ελευθεριακούς μπλανκιστάς , οικονομιστάς μπουχαρινικούς, τεταροδιεθνιαστάςτροτσκιστάς ,μαοικούς μετο ερυθρόν βιβλιαράκιον ,μαοικούς της κλίκας των τεσσάρων ώς και κούδρους εθνικιστάς πολυποίκιλον ιδεολογικόν φάσμα επιβλαβές πρός ευρώπην και τουριστικήν ανάπτυξιν
Επί δεκαπέντε παρισταμένων όμως μόνον το έν τρίτον αντεπεκρίθη εις την Θεόπνευστην εισήγησιν οι υπόλοιποι δεν επείσθησαν .
Μετά συντριβής ψυχής παρακολουθώμεν τας δραματικάς εξελίξεις αίτιναι ενθυμίζουν το επάρατον σχίσμα των Εκκλησιών ουχί εις Δυτικήν και Ανατολικήν αλλά εις Βορείαν και Νοτίαν κινδυνεύωμεν να ίδωμεν να περιφέρεται η τοπική μειοψηφική ηγεσία από κανιζέλαν εις κανιζέλαν αποφεύγουσα την επαφλην μετα του όχλου.
Αναρωτώμαι πόθεν ευρίσκεται ο εθνεγέρτης Αντιφονδανικός ο κοσμοκαλόγηρος των Αργυράδων Ιωάννης Γάσπαρης δια ν’ άναλάβη ως άλλος Τυρταίος να εγείρει τα πλήθη πρός την κυβερνητικήν κατεύθυνσιν ως καθοριστικώς έπραξεν κατά την εκλογήν τοπικής καθοδηγήσεως προτινων ετών εγκαθιστών τον Κωσταντίνον Νικολούζον εις τον τοπικόν Θρόνον.


ΑΚΟΜΗ ΕΝ ΠΛΗΓΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ ΜΑΣ
Θα ξαναίδωμεν την πριγκηπέσσα Λάλα Σάλμα την Μαροκανήν ?

16/7/2018

Εθεάθη έν Πάτραις η εστεμένη υψηλή φίλη της Νήσου η αυτου Υψηλότης πριγκήπησσα της χώρας του Άτλαντος ενεργούσα Shoping με τρόπον τελείως απλοικόν και λαικόν είδη ενδύσεως δια τα τέκνα της .καθώς και εξεύρσιν επιχρυσωμένων βάμβακων δια το υγρόν στοιχείον της ανακυκλωτικής πριγκηπικής περιόδου κυανού χρώματος το οποίον ως γνωστόν ρέει εις τα φλέβας των γαλαζοαίματων.(Ίδε 1ην δαγγεροτυπίαν)
Τίθεται το αμείλικτον ερώτημα ον μηδέ είς Ζαμπούνης ηδυνήθη να απαντησει.
διατί εγκατέλειψεν την λατρευθείσαν Κέρκυραν και έστρεψεν το ενδιαφέρον της πρός Κυλλήνην ‘ή Κέαν .
Εις τον τελευταίαν βραχίσκον του Αιγαίου πελάγους ηγόρασεν αντί ευτελούς τιμήματος οικίσκον έναντι 3,8 εκατομμυρίων μόνον , (ίδε 4ην δαγγεροτυπίαν)ποσόν μηδαμινόν εάν σκεφθεί τις ότι ηδαπάνα εν Κερκύρα ποσόν τριών έως πεντε εκατομμυρίων ευρωπαικού νομίισματος το οποίον και το Κερκυραικό οικονομικόν σύστημα εμοίραζεν εις ισοπόσως εις τα πτωχάς μάζας.
Διατί απέπεμψεν επίσης τον παιδοβούβαλον βασιλέα Μωχαμέτην τον 5ον ?? (ίδε 3ην δαγγεροτυπίαν) όστις ώς επληροφορήθημεν εξ εγκύρων πηγών ακόμη και εις το λουτρόν απαξιεί να κοπιάση διότι τα απασχολούν τα φλέγοντα ζητήματα του κράτους ο και διοικεί με πυγμήν σιδηράν..
Ούτω δύο θεραπαινίδαι τον θωπεύουν μεθ’αρωματικών ελαίων ίνα απομακρύνωσι τα ευτελή μπιμπίκια εκ της βασιλικής πλάτης καθώς και τον παραγώμενον ισλαμικόν τυρόν εις το άκρον του γεννητικού του μορίου.
Η απώλεια του ικανοποιητικού εσόδου δια την κερκυραικήν οικονομίαν οφείλεται πάρ’άυτά εις προσόν υπάρχον εν τω Δέλτα Νί Αλφα των Φαιάκων εξ αρχαιοτάτων χρόνων.
Το προσόν του Κάμακος εις το οποίον λυγίζουσι ακόμα και αυταί αι σεμνότυφαι βασίλισσαι αι έχουσαι εντρυφήσει εις την νομικήν επιστήμην την οποίαν και εγκατέλειπον ίνα αφιερωθώσι εις αγαθοεργίας (Ίδε 2αν δαγγεροτυπίαν)
Υποθέτωμεν ότι ώς άλλη Γουενεβίρη οία επρόδωσεν τον Αρθούρον δια τον νεαρόν Λανσελότον η θελκτική Μαροκανή λικνιζομένη εις τους ρυθμούς του χορού τον επτά πέπλων εγκατέλειψεν θρόνον και παιδοβούβαλον δια την κερκυραικήν σωματικήν και πνευματικήν ρώμην..
Μετετράπη η συνετή Ανασσα Λάλα είς Λωλήν παιδίσκην και επαρεδώθη ως μωρά παρθένος εις τας ορέξεις του συμπατριώταο αγνώστου Κάμακος
Η γοητεία δεν αποτελεί προσόν μόνον των θήλεων αλλά και των αρρένων γνησίων Κερκυραίων ,θεικόν δώρον το οποίον σείει θρόνους και σπάζει ράβδους βασιλικάς …


MAT-Leykimmi-11

ΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΤ !!!

10/7/2018

Nά συνταχθεί διάβημα εντόνου διαμαρτυρίας πρός τας εντοπίας Αρχάς και τας εν πρωτευούση εδραζομένας ίνα βελτιωθώσι αι εργασιακαί συνθήκαι των ταλαιπώρων δυνάμεων τάξεως και ασφαλείας οιτινες περιφρουρούν την ταξικήν ειρήνην διασχίζοντες αποστάσεις τριών τετάρτων της ώρας και η μεταφοράν των εις πεντάστερον ίδρυμα τύπου- Ikos όπου θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των εκδίκοντες τους μιαρούς κολυμβητάς όπου μολύνουν τα ύδατα έμπροσθεν του οικήματος του προστατευομένου υπό του Ξενίου Διός και αυτής ταύτης της Εστίας
Αλλίμονον πώς θα ημπορέσουν -μετά τοιαυτην μακράν ζαλιστικήν διαδρομήν και συνθήκας διαβιώσεως οικτράς – να κονιορτοποιήσουν τα κρανία των απειθάρχων ιθαγενών όπου αρνούνται πάσαν πρόοδον έχουν διασαλεύσει το πνεύμα ανακωχής το οποίον απαιτεί η Αγία τουριστική περίοδος και απαιτούν να παραμείνουν τα απορίμματα εις τας εξωθυράς μας αντί να τα φάγωσι ούτοι ως προβλέπουν αι εγκεκριμέναι μελέται αι συνταχθείσαι υπό ειδημόνων ..
Εκείνο που ελλείπει εισέτι είναι ανακοίνωσις των τοπικών φιλεργατικών οργανώσεων όπου θα διεκδικούνται επιδόματα συνθηκών πολέμου και ανυπάρκτου φιλοξενίας των εργαζομένων παρά την κρατική καταπίεσιν…

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ και ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
δύο έννοιαι ριζικώς αντίθεται

29/6/2018

Μα είναι δυνατόν εθνικόφρονες πολίται να εμπλέκονται εις
μεταφοράν απίστων μιασμάτων φαιού δέρματος πρός την άσπιλον Δύσιν.?
Αδίκως κατηγορούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι της μεγάλης μητσοτακικής πέραν των Άλπεων παρατάξεως ,δεν ημπορεί οι επαγγελόμενοι την αποτροπήν εισόδου προσφυγοαπλύτων να υποσκάπτουν αυτήν ταύτην την πολιτικήν εθνικής αμύνης !!
Oμιλώμεν δι’ ύπηκόους ελληνικότατων κτήσεων εκπορθέντων υπό του Μεγάλου Αλεξάνδρου αί οποίαι επανπροσήλθον εις την Ανατολικήν Ρωμαικήν Αυτοκρατορίαν (γνωστόν τοις πάσι ότι ήτο η συνέχεια της ελληνικής παραδόσεως και ιστορίας) πρίν η μάχαιρα του Σαλαδίν τάς καθυποτάξει.

Αι διωκτικαί αρχαί θα επαρεσύρθησαν λόγω της καταδίκης του πρωην εθνικόφρονος δημάρχου κ.Πρεβεζάνου-εν αποστρατεία πτεράρχου βεβαίως βεβαίως-δια την παράνομον διακίνησιν Αφροασιατών όστις κατόπιν δικαστικής πλάνης ελούσθη εκτελεί εις τας γαλέρας μετά των της πυράς συνωμοτών εικοσιπεντεατή κάθειρξιν.(!!!!)
Αι πηγαί μου υπογραμμίζουν ότι ο καλός κ’αγαθός δημοτικός άρχων επήρεν διαφόρους ρακένδυτους οι οποίοι έκαμαν ωτοστόπ εις τα περίχωρα του αεροδρομίου και ο αφελής ανθρωπιστής νεοδημοκράτης ουχί μόνον τους εμετέφερεν εκείθεν αλλά επροσεφέρθη να τους πληρώσει και το εισητήριον.

Οϋτω επαγιδεύθη ο κύριος πτέραρχος και το αδηφάγον υπουργείον δημοσίας τάξεως εξαπέλυσεν νέον διωγμόν κατά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και πρώτου τη τάξη εκλεγέντος κ.Αγαθαγγέλου Κοτσάλου καθώς και του πρώην αντιδημάρχου Πνευματικού κέντρου κ, Δημητρίου Μπουσμπουρέλη.

Αναρωτώμαι με τας τρίχας της κεφαλής ορθάς εάν ο λαοφιλής κ.Αγαθάγγελος καθώς και ο άνθρωπος του πνεύματος κ,Δημήτριος(πρωην παοκέυων) γαλουχημένοι με τα χρηστά ήθη της εθνικοφροσύνης δύνανται να πράξουν τοιούτον διάβημα!!
Κατα την Αστυνομικήν επιχείρησιν οία εξελίχθη εις (6) πόλεις της Επικρατείας( Αθήναι, Μεσολόγγιον, Λευκάδα, Τρίκαλα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολην), εσυνελήφθησαν (23) άτομα, μεταξύ των οποίων επτά δικηγορεύοντες υπηρέται της Θέμιδος και πέντε υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέως.
Ιδού και το πρόσφατον δημοσίευμα.

http://www.documentonews.gr/…/ayta-einai-ta-stelexh-ths-nd-…


 35489427_1970652269620525_4056061904823517184_n

ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ?
Σύριζα -Κερκυρας- ο Μόσχαναθρεμένος
και Σύριζα Κερκύρας (εσωτερικού) ” “Ο Γκράμσιμελλικιωτης”

18/6/2018

–Ιταλία εστί το μαλακόν υπογάστριον της Ευρώπης είχεν είπη ο Πατήρ της Νίκης σέρ Ουίνστον Τσώρτσιλ..
Το αυτόν μαλακόν υπογάστριον διερχόμενον περίοδον πρωίμου ήβης καθίσταται δια την Νήσον η πέραν του Μεσογγείου γεφύρας ημιαυτόνομος της Λευκίμμης περιοχή.
Η πρωτεύουσα του Κερκυραικού Νότου μετά των περιχώρων της και των γειτνιαζόντων πολεμικών φυλών αμφισβητεί σύσσωμος τας αποφάσεις της κεντρικής και τοπικής διοικήσεως δια την μετατροπήν της Μεσοραχιαίας λεκάνης εις οχετόν( Αι άγριαι πολεμικαί φυλαί των Περιβολογοτθάδων,κρητικοπεσμεργκάδων,Νεχωρακομαμελουκάδων ,Κορακομαυριτανάδων)
Ο ήδη επιβεβαρυμένος Ποταμός θα γαγγοφέρνει πλέον εκ της μπίχλης, της παραγομένης εκ του σκουπιδίου , επαληθεύοντας τας θεωρίας των ιστορικών, περί ινδοευρωπαϊκής προελεύσεως των Ελλήνων, τουλάχιστον κατά το ήμισυ.
Ο Πανλευκιμμαικός Σύριζα εξέδωσεν δριμυτάτην ανακοίνωσιν κατά της προθέσεως των Αρχών να εκμεταλευθώσιν τον χώρον δι’όν αι λαότηται του Νότου εσυνεκρούσθιησαν μετά των δυνάμεων της Τάξεως δια τον ίδιον λόγον με άλλον πολιτικόν καθεστώς .
Αυτό της επαράτου Δεξιάς το έχον πλεόν αγαστήν σχέσιν με αυτό της Νέας δεξιάς με αριστερόχρωμον χιτώνα η οποία και κυβερνά απροσκώπτως την σήμερον .
Η τοπική δημοτική Αρχή μιμουμένη την συγγενή των Αθηνών κυβέρνησιν έριψεν εις τον κάλαθον των αχρήστων τας κιβδήλους υποσχέσεις της περί του θέματος κι επιλύσεως του χρονίου προβλήματος
Ούτω εσυνεκλήθη η 25μελής γραμματεία των τοπικών θεμελιωτών του αιθέριου παρόντος καθεστώτος δια να εξετάσει την αποπομπήν δύο μελών της 9μελούς Γραμματείας καταγομένων εκ του οικιστικού πυρήνος και τέκνων της ιντελιγκέντσιας της αντιστεκομένης περιοχής οίτινες δεν επειθάρχησαν εις την “γραμμούλαν ” της τοπικής Νομενκλατούρας της θητευσάσης εις σχολάς εξαιρέτους.
Ήλθαν κι εξ Αθηνών εισηγηταί δια τον δημόσιον χλευασμόν των Νοτίων της Γραμματείας.Υπερασπιστών της Μ-Λ θεωρίας -ουχί του Μαρξισμου Λενινισμού αλλά του Μαρξισμού Λευκιμμαισμού.
Ο γοριλοδοειδής κύριος γραμματεύ ειχεν πιστεύσει ότι θα αποσπούσεν ευκόλως την συγκατάθεσιν της πλειοψηφίας των παρισταμένων δεδομένου ότι η σχέσις κυβερνητικών και ανθισταμένων επαρουσίαζε διαφοράν τριών κουκίων των γραμμωμένων ουχί με γραμμήν κόκας αλλά με κομματικήν τοιαύτην δια την επαναφοράν των παραστρατημενων εις την κακοτράχαλον της Αρετής οδόν.
Τούτο δεν επετευχθη κι όσο ανεκατεύετο η σούπα τόσον ο επικεφαλής Homo Errectus διέβλεπεν ανατροπήν των συσχετισμών ανέκρουσαν πρύμναν ο Homo και οι εξ Αθηνών εμπνευσμένοι καθοδηγηταί ήτοι ο Κεντρεπίτροπος κ. Καραγιώργος και ο συντονιστής ορχήστρας κ, Γκόγκογλου.
Τρία θήλεα και εις Άρρην ελυσσομάνουν υβρίζοντα εις το απαθές ακροατήριον ως διονυσιακή ακολουθία.
– Μαίνεται ο Ηρώδης μαίνονται και αι Ηρωδιάδαι..
εσχολίασεν σκωπτικώς βετεράνος του οργάνου..
Ούτω απεσύρθη η πρότασις παραπομπής των δύο εις τους σφιγκτήρας της κομματικής γκαρόττας και αντικατεστάθη υπό νεροβράστου ανακοινώσεως
Ο εντόπιος εθνικός διχασμός μοι ενεθυμίζει διαφόρους διασπάσεις μετά κοινών χαρακτηριστικών
Ως αύτη της ρήξεως εντός των κόλπων της σοσιαλδημοκρατίας και την δημιουργίαν της 3ης Διεθνούς υπό του κ, Ουλιάνωβ ,της αποπομπής των Τροτσκιστών μετά τας δίκας της Μόσχας και την ίδρυσιν της 4ης Διεθνούς υπό του Λέοντος Βερνσταϊν ,την εθνικήν διάσπασιν εν Βουκουρεστίω της μοσχοπροβλήτου πτέρυγος του Κουκουέ με την ευρωκομμουνιστικήν εσωτερικήν τοιαύτην ,τας βαθείας διαφοράς μεταξύ Κίνας και Αλβανίας όπως εξεφράσθησαν με την διάσπασιν της παλαιάς “Αναγεννησεως” εις μί-λάμμδα εκ των έμπροσθεν και εις Μι-Λάμβδα εκ των όπισθεν δια να μην ομιλήσω δια χωρικάς διχοτομήσεις ως αύταιο της Βορείου και Νοτίου Υεμένης ,Βορείου και Νοτίου Βιετνάμ , Βορείου και Νοτίου Κορέας Βορείου και νοτίου Βελγίου (Φλαμανδοί – Βαλλόνοι ) και πλειστα άλλα παραδειγματα εξ’ων βρίθει η Ιστορία..
Να προσθέσω εις τον επιλογόν μου ότι εάν εφηρμόζοντο αυστηρώς αι καταστατικαί και προγραμματικαί αρχαί του Συριζαικού μετώπου πρό πολλού ο Μεσιέ Αλεκσίς θα είχεν χωνέψει διαγραφήν μετα δημοσίου λιθοβλισμού ως εξευτελίσας την λαικήν βούλησιν..
Τι παριστάνουν επιτέλους οι εξ Αθηνών δανδήδες της καθοδηγήσεως τους σταλινικούς ?
Αφού δεν τους υπάγει το θέμα κι ο ρόλος ..
Είναι ως κολωνακιόπαις να παριστά τον συνωφρυομένον σοβιετικόν επίτροπον των δικών της Μόσχας επι περιόδου
μαζικών εκκαθαρίσεων …
Γίγνεται ? δεν γίγνεται ..
Διδαχθείτε έν πρώτοις ολίγην βυζαντινοσοβιετικήν ιστορίαν και μετα προσέλθετε εις την λαικήν βάσιν …

* Σ.Σ”Τ”: Εκ του Γάγγη του γνωστού ιερού ποταμού των Ινδών, όπου μετά των λουομένων επιπλέουν κατανυκτικώς, πτώματα ζώων, τοξικά λύματα, γλυπτά κουράδων κτλ υπό τα γαλήνια βλέμματα των πιστών.

——————————————————————————————————————————————-

ΚΑΤΑ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ ΥΒΡΙΣ
υπό του BBC

19/1/2018

Η ιστορική παραποίησις και η υπότιμησις της προνομιούχου Καυκασίας
λευκής φυλής ήρχισεν εν έτει 1936 όπου ο βλάσφημος Όρσον Ουέλες
ανέβασεν εις την πρώην Ολλανδικήν συνοικίαν καταλήφθείσαν υπό
Υποσαχαρίων φυλών Χάαρλεμ θεατρικήν παράστασιν του Μάκ Μπέθ
απαρτιζομένην εξ ολοκλήρου παρά συμπαθών αφροαμερικανών ηθοποιών Με
τελετάς Βουδού και μαύρης μαγείας και άλλα ευτράπελα.
Κατά το Σαιξπηρικήν εορτήν της Νέας Υόρκης εν έτει 1974 ο σκηνοθέτης
Εδουίνος Σχέριν εχρησημοποίησεν επίσης αφροαμερικανούς εις τον Βασιλέα
Λήρ εμπιστευόμενος το ρόλον του Βασιλέως εις τον Τζαίημς Έρλ Τζόουνς
(του γνωστού απαισίου χαρακτήρος Θούλσα Δούμ εις τον μύθον
“Κόναν ο Βάρβαρος”),εις την Ροσαλίνδη Κάς αυτόν της Γονερίλης ,εις την
Ελένην Χόλλη της Ρεγάνης και τέλος εις την Λή Τσαμβερλαίην αυτόν της
ευαισθήτου Κορδελίας.
Και καλώς οι Αγγλοσάξωναι άς χειρισθώσι την αναπαράστασιν της
μυθολογίας και λογοτεχνίας των ως αύτοι θέλουν.
Το Βρεττανικόν Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως -γνωστόν και ώς BBC-
προβαίνει εις αμείλικτον πρόκλησιν κατά της Ελλάδος.
Εις παραγωγήν οία επραγματοποιήθη εν τη Πόλη του Ακρωτηρίου ( Καίηπ
Τάουν) της Νοτίου Αφρικής με τιτλον : Τροία ¨ Η πτώσις μιάς πόλεως
σκηνοθετημένη παρά τον Δαβίδ Μακρινόν ( Far) επεμβαίνουσι εις το
Ομηρικόν Έπος αλλάζοντας την καταγωγήν και το χρώμα δέρματος των
πρωταγωνιστών .
Εις την διανομήν ο ρόλος του Ωκύποδος Αχιλλέως δίδεται εις τον εκ
Γκάνας καταγόμενον Δαβίδ Γκυάσι όστις αντί ξανθής χαίτης του ήρωος
φέρει ξυρισμένον εν χρώ κρανίον .
Ως εγχεικέραυνος Ζεύς ο εκ Νιγηρίας Χακίμ Καέ Καζίμ .
Πάτροκλος ο άφθιτος φίλος του Ευκλεούς Μυρμιδόνος ο Νοτιοαφρικανός.
Λεμονάνγκ Τσίπα ( Τσίπαν δεν έχουσι ομολογουμένως οι Βρεττανοί)
Ο υιός του Λυκάονος ο τοξοβόλος Πάνδαρος * ερμηνεύεται παρά τω
Νιγηριανίδιον Αλέξιον Λανιπεκούν όστις φονεύεται παρα΄του Διομήδου και
παρά τας προσπαθείας του αδελφού του Ιάπυγος του θεραπευτού δεν
επανέρχεται εν ζωή.
Φυσική συνεπεία της σφαγειασθέντος ομηρικού έπους πλειστάκις παρά το
Χόλλυχουνδ και την Σινετσιτάν παραγωγάς όπου ο Αχιλλεύς έστρεφεν την
μήνιν του ουχί κατα του Έκτορος αλλά κατά του Μασίστα (φανταστικού
ιταλικού χαρακτήρος) και ο Οδυσσεύς αντιμετώπιζεν τον Ιουδαίον Σαμψών
.
Εις αυτόν τον συφερτόν επαρουσιάσθη και ο Ηρακλής μετά των τριών
σωματοφυλάκων και εις έτερον ταξίδιον εις τον χρόνον με τον Σταύρον
Ρήβς κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης κι ακολούθησεν εν έτει 1997 η
ταινία κινουμένων σχεδίων της Δίσνευ οπου ο μη γενειοφόρος Ηρακλής
άνευ λεοντής επιβαίνων επί του Πηγάσου (του Περσέως) νικά τον
Άδην(μόνον) και βοηθούμενου συνεχώς παρά του Φιλοκτήτου τον οποίον εν
τη πραγματικότητι εσυνήντησεν μίαν μόνον φοράν κατά την καύσιν του
όρους Οίτη και του εχάρισεν τόξον και βέλη με τα οποία εφόνευσεν τον
Πάριν .
Ηκολούθησεν βεβαίως μετά την ταινίαν και ανάλογον βιντεοπαίγχνιον
Κάποιαν στιγμήν θα εφθάναμεν να παρουσιασθούν εις την εποχήν της
πλήρους παγκοσμιοποιήσεως οι Φθίες εκ Σπερχειού Μυρμιδόνες ως
ελληνοαφρικανοί θα ήτο δύσκολον να παρουσιασθούν ως Νουμιδοί ή ως
Αιθίοπες οι οποίοι δεν είχον τόσην μελανίνην επί τω δέρματι ως
Ινδοευρωπαίοι ?
Οι ιστοριοδίφαι του Βρεττανικού ιδρύματος προφανώς εκτιμώντες ότι αφού
ο Ζεύς εδημιούργησεν τον πολεμικόν λαόν των Μυρμιδόνων μετατρέποντας
τους μελανούς μύρμηγκας της Αιγίνης εις πολεμιστάς με αρχηγόν τον
πατέρα του Αχιλλέαως Πηλέαν εκτιμώντες ως έχοντες τοιαύτην χρωματικήν
καταγωγήν θα έφερον και μελανόν δέρμα.
Υπάρχει βεβαίως και μία εκδοχή η οποία ομιλεί περί της προσφάτου
λατρείας του εκ Νιγηρίας ελληνοποιηθέντος καλαθοσφαιριστού Ιωάννου
Ακενατούμπο όστις αποτελεί και τον καλύτερον πρέσβην της Ελλάδος εις
τας Ηνωμένας Πολιτείας κι επιτελεί θριάμβους εις τας πέραν του
Ατλαντικού Αρένας .
Εκτιμώντες αυτήν την επιβεβαιωμένην πολλαπλώς πληροφορίαν οι Βρεττανοί
λογικώς εσκέφθησαν αφού ο έλλην εθνικός ήρως κατάγεται εξ Αφρικής
διατί όχι και οι Αχιλλεύς ,Ζεύς ,Πάτροκλος και Πάνδαρος διατί να
ενοχληθούν οι απόγονοι του Ομήρου?
Άτινας και παρουσιάζω εν σειρά εις φωτογραφικάς απεικονίσεις..

* Να μην συγχέεεται μετά του Πανδάρεω υιού του Μέροπος και της νύμφης Εχαιμίας

——————————————————————————————————————————————-

26757182_1801075546578199_5953940687971259111_o

ΡΙΖΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

10/1/2018

Αναρωτώμαι εάν το διαρκώς διογκούμενoν κατά της φαλλοκρατίας κίνημα “Εγώ επίσης” (Me too αγγλιστί) όπου μετά τεσσαρακοντίας και εικοσαετίας διάφοραι αστέραι του Χόλλυγουνδ ενεθυμήθησαν ότι υπέστησαν σεξουαλικάς παρενοχλήσεις ιδία εκ προισταμένων των θα έπρεπε να επεκταθή και πρός ριζικάς αλλαγάς τίτλων η σκηνών ταινιών ως η επαναλαμβανομένη από κρατικούς και μη τηλεοπτικούς αναμεταδότας ” Ψίτ Κορίτσια” φράσις υποβιβάζουσα τας κορασίδας εις επίπεδον γαλής.
Βεβαιως εάν το γεγονός της παρενοχλήσεως δεν καταγγέλεται αυτοστιγμή κι επωνύμως παύει να έχη ουσιασιστικήν σημασίαν και η επικαιρότης του απωλένεται.
( Δικαίως αναρωτάται τις : Τώρα τους ενεθυμήθη δεν ήξευραν αι υποψήφιαι πρωταγωνίστριαι που ενεπλέκοντο ?)
Είς μηχανισμούς και περβάλλοντα όπου δια ν’αναδειχθώσι ως σταρλετίσκαι πρέπει να πωληθούν ψυχή τε και σώματι …
Να προσθέσω επίσης ότι θύματα βιασμών ,παρενοχλήσεων ,εκπορνεύσεων, επιθέσεων είναι και πλείστοι νεαροί άρρενες δια τους οποίους δεν δίδεται η ανάλογος βαρύτης .Όπως και αγνοούνται αι μυριάδαι περιπτώσεις οχλήσεων κι εκβιασμών ανωνύμων νεαρών ή μεστών γυναικών από εργοδότας ,προισταμένους ‘ συναδέλφους ακόμη και μισογύνεις περιπατητάςή εφαψίας δημοσιων μεταφορικών μέσων
Θα επρότεινα ο απαράδεκτος τίτλος της ταινίας όπου πρωταγωνιστούν η Ειρήνη Παπά ,(o κοράσια !)ο Μβάρκουλης ,η Δώρα Γαννακοπούλου και πλείστοι άλλοι εκλιπόντες και μη πρωταγωνισταί να άλλαζεν εις “Χαίρετε φίλταται Κορασίδες” ή Hallo Girls .
Ίνα προσαρμοσθώμεν εις τας επιταγάς των καιρών και να “έμβη η μάχαιρα εις το οστούν”…

——————————————————————————————————————————————

 francesco-bellomo-967058

ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΜΟΔΕΛΕΣ

25/12/2017

Δεν πρόκειται δι’ αισχρόν εφαψίαν Βαινστάϊνιον ο Ιταλός λειτουργός της Θέμιδος Φραγκίσκος Βελλόδος όστις εδίδασκεν εις σεμινάρια καταρτίσεως δικαστικών λειτουργών
Απαιτούσεν απλώς έν σαφέστατον ενδυματολογικόν κώδικα από τας νεαράς υπάρξεις αίτιναι ήθελον εισχωρήσει εις την υπηρεσίαν της αδεκάστου Θέμιδος.
Τον οποίον και αναναρτώ εις την Ιταλικήν( λατινικήν γλώσσα οίαν και κατέχει η πλειονότης των αναγνωστών μας) άμα τω πέρας της αναγνώσεως του χειρογράφου.
Ο δυστηχής αλλ’απαιτητικός δικαστικός εζήτησεν από ορισμένα θήλεα να χάσουν βάρος ,να προβούν εις βοτοξικάς επεμβάσεις δια να καλύψουν ατέλειας και εζητούσεν φορτικώς από τας παρισταμένας να φέρουν μοδέλα της Μαρίας Κουάνδ (μίνι) ώστε να εμφαίνονται τα κάλλη των κάτω άκρων γλουτών κνημών ίνα κρίνει αναλόγως
Μίαν εκ των παρελαυνόντων επροσπάθησε να ασπασθή εξ ενθουσιασμού δια τας επιδόσεις της εις τα διαγωνίσματα.
Άς σκεφθεί ο Κονδονής ή ο συναδελφός του εις το μαλακόν υπογαστριον της Ευρώπης:
Δεδομένης της συντριπτικής πλέον πλειοψηφείας θήλεων εις το Σώμα φύλον διά το οπίον η Αγία Ρωμαιοκαθολική εκκλησία μόλις το 1545 κατά την σύνοδον του Τριδέντου έκρινεν ‘οτι διαθέτουν ψυχήν τίθεται το ερώτημα με πέντε μόνον αιώνας πείρας εις τας ψυχικάς αρετάς θα είναι ΄’αραγε ώριμαι αι νεαραί λειτουργοί να δώσουν σολωμοντείους λύσεις εις τα τελεσθείσας αδικίας ή εγκλήματα ?
Αλλά και οι ορθόδοξοι επονομαζόμενοι “Πατέρες της εκκλησίας” δεν είχαν καλύτεραν γνώμην δι’αυτάς. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πρώτος εν σειρά των Πατέρων της εκκλησίας και διδάσκαλος του Ωριγένη, γράφει εις το βιβλίον του «Παιδαγωγός» 2.33:
«Μία γυναίκα, αν λάβουμε υπ’ όψην μας ποιά είναι η φύση της, πρέπει να αισχύνεται γι’αυτήν».
Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει
«Με τις γυναίκες δεν είναι ασφαλές ούτε από κοινού ν’αποφασίζει κανείς («τα περί ειδωλολατρείας» από το έργο του «κατά Ελλήνων»)
Η Ιστορία των δεδικασμένων θα αποδείξει το σωστούν της επιλογής των μόλις ηλικίας πέντε αιώνων αυθυπάρκτων όντων..
Διαφωνώ καθέτως με την δίωξην του Φραγκίσκου
ο Ιταλός Μάγιστρος εις άλλην μακιαβελικήν υπηρεσίαν αποσκοπούσεν
Άμα τη παρουσία δικαστίνων μοδέλων οι κατηγορουμενοι δεν θα ζητούν αναβολάς και θα απαιτούν να διαρκεί η διαδικασία εξαντλητικώς επί ώρας δια να απολαμβάνωσι τα κάλλη των εκπάγλου καλλονής υπηρετούντων την έδραν
Το σύστημα θα προχωρεί ταχέως και οι άρρενες θα ζητούν να δικασθώσι δια ψύλλου πήδημα ίνα δεχθούν βολάς από τας φαρέτρας των Δικαίων Αρτέμιδων ορισμένοι μαζοχισταί ίσως απιτήσουν και δημοσίαν μ,αστίγωσιν από τας τρυφεράς χείρας των .
Ευρίσκω ότι η δικαιοσύνη θα ωφεληθεί τα μάλλα από τοιάυτας επιλογάς επιπέδου καλλιστείων και ουχί μόνον γνώσεων.
Ημείς δεν διαθέτωμεν τοιούτους διδασκάλους ? μόνον οι αιρετικοί θα βελτιώσουν το δικαστικόν των σύστημα ??
Αγανακτώ και ενίσταμαι …

λεπτομερειακως αι απαιτησεις του Βελλόδου
http://m.dagospia.com/bellomo-non-e-weinstein-facci-sul-con…

και η εληνικη εκδοχή εκ του φιλοκυβερνητικού κουλογλιικού ενημερωτικού καναλίου

http://tvxs.gr/…/italia-seminaria-dikastikoy-apokleistika-m…

——————————————————————————————————————————————-

 19657433_1598506523501770_8835319320342844314_n

TΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ….
εις την καλαθοσφαίρησιν

4/7/2017

Παρελθούσης τριαντακονταετίας και διά να μην κατηγορηθώ δι’ έθνικήν μειοδοσίαν ,συνετριμένος από τύψεις φέρω εν τη επιφανεία αδίκημα διαπραχθέν – αλλά παραγρεφέντος παρελθούσης της εικοσοαετίας ως λέγουν οι θεμιστοπόλοι – φέρων εις το φώς την αλήθειαν ,όσον πικρά κι άν ειναι ετούτη .
Κατά την τελικήν ένδοξον αναμέτρησιν μετά των Σοβετοκομμιουνιστών εις την καλαθοσφαίρησιν εν έτει 1987 ο εθνικός θρίαμβος επετεύχθη διά τεχνάσματος.
Η γαλανόλευκος ομάς ηγωνίσθη καθόλην την διάρκειαν του αγώνος με έξι αθλητάς.
Πέντε οι παίκται της κανονικής ομάδος και έκτη η Παναγία .
Οία και ήλθεν εσπεσμεύμένως ,κληθείσα παρά της Ιεράς Συνόδου να συνδράμη εις τον αγώνα κατά των Ερυθρών απογόνων των Μπολσεμβίκων και ότι αυτοί επρέσβευον.
Εάν παρατηρήσετε προσεκτικώς βιδεόκαψαν του αγώνος θα ειδήτε αφυσίκους αλλαγάς εις την τροχιάν της σφαίρας καθώς και ανεξηγήτους ελιγμούς εν τω κενώ του Γκάλλη του Αμερικανοτραφούς οι οποίοι ευκόλως ημπορούν να εξηγηθούν εάν φαντασθώμεν την επέμβασιν αοράτου χειρός της Φανερωμένης της Βασκετικής .
Αναδρομικώς επανέρχομαι εις την υπέροχον ανακοίνωσιν της Ιεράς Συνόδου επί του θέματος τας παραμονάς της κατακτήσεως του Ευρωπαικού τίτλου ΅

” Η αυριανή αναμέτρηση της εθνική ομάδος μπάσκετ με εκείνη της Σοβιετικής Ενώσεως κορυφώνει την αγωνίαν του φιλάθλου κόσμου της πατρίδος που με συγκρατημένη αναπνοή παρακολούθησε τας μέχρι τώρα αλλεπάληλες και περήφανες εμφανίσεις των αξίων αθλητών μας εις το ευγενές αυτό άθλημα.
Ξεπέρασαν τον εαυτό τους και χάρισαν στο λαό μας υπερηφάνεια ,αυτοπεποίθηση και ελπίδα. Με το σημείο του τιμίου σταυρού αγωνίσθηκαν και νίκησαν και τους συγχαίρωμε εγκάρδια.
Τώρα που φθάνει η ώρα του τελικού θριάμβου η Μητέρα Εκκλησία συμμερίζεται την αγωνία αθλητών και φιλάθλων και με πολλή αγάπη ευλογεί τους παίκτες της εθνικής μας ομάδος ,επικαλείται γιάυτούς την ΧΑΡΙΝ και την ΔΥΝΑΜΙΝ της ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ και προσεύχεται να στεφθεί από επιτυχία και ο νέος τελικός και μεγάλος αγώνας των “.

Άνευ της συνδρομής της υπερόχου εκκλησίας μας η ήττα θα ήτο αναπόφευκτος.
Ο υπέροχος πρόεδρος της δημοκρατίας εδονούσεν με φανατισμόν την γαλανόλευκον και η υπέροχος πολιτική ηγεσία εκραύγαζεν ομοψύχως ως ένθερμος Ζηλωτής καθώς και οι υπέροχοι Βιομήχανοι κι εφοπλισταί εδώρισαν εις τους θριαμβευτάς εκ του υστερηματός των και γενικώς όλα ήσαν υπέροχα .
Ως και ημείς ως λαός ,δεχόμενοι αγογγύστως την τιμωρίαν με την επιβολήν σειράν μνημονίων ,μέτρων και αντίμετρων των ηττηθέντων λοιπών αιρετικών ευρωπαίων .
Το μόνο όπου δεν εσκέφθησαν οι άγιοι Πατέρες ήτο η ανακύρηξις του Νικολάου Γκάλη ως Αγίου και η ανέγερσις παρεκκλησίου ως έπραξεν η Μητρόπολις Νεαπόλεως δια τον Διέγκο Μαραδόνα άμα τη κατακτήση του πρωταθλήματος παρά της ομάδος της υπό τον Βεζούβιον πόλεως.

——————————————————————————————————————————————–

19029569_1570403889645367_7615747681311548975_n

ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Θεωρίαι

2/6/2017

Η ανόητος πλειονότης φρονεί ότι η απληστία
θεραπεύται δια του χρυσίου-χρήματος
Ο εθισμός δι’ όυσιών συνταγογραφημένων ή μή
Τα προβλήματα των ειδικών με “ειδικούς”
τα τραπεζικά θέματα διά τραπεζιτών
τα θέματα τα οικονομικά δι’ οικονομολόγων
και αί κρίσεις χρέους
Ω ! αι κρίσεις ταύται
δια δαπανών χρέους…
Τελειωμόν δεν έχωμεν ..
με όλην την συσωρευμένην αχρηστίαν
ειδικευομένων επί των σπονδύλων ημών “ειδικών”

—————————————————————————————————————————————-

ΕΥΧΑΙ
κατά πάντων εχθρών

31/12/2016

Ως έλεγεν ο αείμνηστος δικτάτωρ συνταγματάρχης Παπαδόπουλος
βαπτιστικός -πνευματικόν τέκνον – του Γέροντος της Δημοκρατίας
Γεωργίου Παπανδρέου
– Εγείρω ποτήριον ..επί τω νέω έτει,,
Αμφότεροι ήσαν ηγετικαί φυσιογνωμίαι του αντικομμουνιστικού αγώνος ..
Αι ευχαί του Επιτίμου άς εύρουν ευόδωσιν ..

https://soundcloud.com/mitsotakis/avlnvfgm3dpi


12651321_1125752874110473_9044079785726131853_n

ΑΙΡΧΩΜΑΣΤΑΙ  !!!

1/2/2016

Κατά την εθνικήν επέτειον των Ιμίων
η ηγετική ομάς των Paranthropus Scatofasisticus
επέρδετο ασυστόλως εν μέση  αμαξητή  οδώ .

——————————————————————————————————————————————

14980822_1336717833013975_4637170571731678497_n

TIΣ ΠΤΑΙΕΙ ???

3/11/2016

Αδιαχώρητον κατά την παρελθούσαν πρωίαν εις τον διοικητικόν πεζόδρομον.
Εσυνωστίζοντο καθήμενοι και ιστάμενοι διά μίαν θέσιν εις τα ενδιαφέροντα πηγαδάκια πολιτικών ζυμώσεων.
Η ζοφερά βροχερά ατμόσφαιρα ουδένα επτόησεν, τα αποστάγματα τσινπούριου και λυκίσκου έδινον κι έπαιρνον.
Ομού και αι αντικυβερνητικαί ύβρεις καί αναθέματα κατά της αριστεράς ακρίδος οία κατατρώγει την χώραν .
Μήπως είμεθα το πριγκηπάτον του Μονακό των Βαλκανίων ,το Μβαίλ Αέριον της Ελλάδος ?
Και δεν το ηξεύρωμεν.
Τίς πταίει και δεν είμεθα ως η υπόλοιπος ασθμαίνουσα Πατρίς ?
Όπου βλέμματα μίσους εκπέμπονται εκ των λιγοστών θαμώνων καφεζυθοποτείων άμα τη διελεύση νεανίου τρώγοντος τυρόπιταν .
Διατί δεν της ομοιάζωμε ?
Αισθάνομαι ,μόνος ιδιάζων και δυστυχής ως πολίτης της νήσου ταύτης…
Είμεθα έθνος ανάδελφον ,ημείς οι Κορυφωϊανοί διά να παραφράσω την ρήσιν του Πρώτου πολίτου της χώρας κ.Σαρτζετάκη όστις εξελέγη ερήμην Κωνσταντίνου Γαβρά γενόμενος πανκοσμίως γνωστός διά της ταινίας του προαναφερομένου.

—————————————————————————————————————————————–

12366450_1098732143479213_2413869538359815899_n

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14/12/2015

Η αποδοτικοτέρα των επενδύσεων είναι ο “σπαταληθείς χρόνος εις αντικείμενα μη κοινώς παραδεδεγμένης χρησιμότητος” .
Ούτω μοί εδίδαξεν η ερασιτεχνική ενασχολησίς μου με την Ταρανδέλαν.
Οι προσδιορίζοντες τούτο το χρόνον ως “χαμένον¨” τα έχουν “χαμένα”
Πρόκειται περί φαύλων οίτινες , αγνοούν τα της οικονομικής επιστήμης εργαλεία.
Των λαικιστί αποκαλουμένων”νιοραντσαραίων”*

Κωνσταντίνος ο Ε’ Ίσαυρος (ο κατά Προκόπιον “Κοπρώνυμος”)

* λήμμα της ενετοελληνικής καθομιλουμένης εντός οριων Κάστρου Κερκύρας

——————————————————————————————————————————————

B9ZAcQUCUAECXiJ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΨΙΝ
της τριάρας

10/12/2015

Δεν ανήκω εις τας τάξεις των οπαδών.
Είμαι χαρακτήρ φιλαθλητικός και φιλαλήθης.
Πρός τούτο δεν αποκρύβω ότι εχάρην τα μάλλα με την συντριβήν του
παραπήγματος του δημάρχου Πειραιώς Μαρινάκη από την δαντελένια
ενδεκάδα του Αρσενίου του Αλσατού.
Δίοτι αι επιδέξιαι έδραι χρήζουν δαντελωτών εσωρούχων.
Το φασιστικόν πλυνδήριον ναρκουσιών ουδεμίαν σχέσιν έχει με την
ένδοξον ομάδα του Ούγγρου Μπουκόβι ,του Έλληνος Πετρόπουλου του
Νοτιοσλάυου Βάγεβιτς των οποιων υπήρξα ένθερμος ακόλουθος.
Άς κρώζουν οι μίσθαρνοι Θέμοι
Ανήκουν ομού μετά του Πρόεδρου εις τον Σύλλογον των διωκωμένων
απατεώνων κι εγκληματιών .

https://www.youtube.com/watch?v=2djO5_J4S5w


ΕΡΥΘΡΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣΣΑΙ

13/11/2015

Πρέπει να αισθάνομεθα ,υπερήφανοι διά την παραλαβήν της σκυτάλης από
τας Άνζελας και τας Συλβάνας νέων ,δυναμικών θήλεων εις την τοπικήν
πολιτικήν κονίστρα .
Η θυγάτηρ του κ, Βάνβη αρχαιολόγος Μυρσίνη ανέλαβεν καθήκοντα
Γραμματεύ εις την τομεακήν οργάνωσιν των Corfu Islands ενώ η αψόγως
ενδεδυμένη και ανέκαθεν νεάζουσα κ, Ισμήνη θα έχει επί των τρυφερών
της ώμων το βάρος της χαράξεως Τουριστικής Πολιτικής διά την
Δημάρ-ατην Αριστεράν.
Εχθές εξεφώνησε πανηγυρικόν διά την Οκτωβριανήν επανάστασιν εις την
Νεολαίαν του Κόμματος. μεταφέροντας τας συγχρόνους εμπειρίας όπως η
εκδίωξις μεταναστών από τσιφλίκιον του κόμματος της εργατικής τάξεως
εις Λέσβον ή η παραδειγματική τιμωρία αναρχικών στοιχείων εις τας
διαδηλώσεις .
Η εφεύρεσις του Κόμματος όπου κατά την υπ’αυτού οργανωμένην εξέγερσις
θα τελεσθή άνευ θραύσεως υαλοπινάκων .
έχει προκαλέσει παγκόσμιον ενδιαφέρον διατί εν αντιθέσει με την
Οκτωβριανή ή οποία κακώς ήτο ένοπλος και βίαιος αύτη θα γενή μετά
μεγίστης οικονομίας ήτοι άνευ χρήσεως βομβών ,ολμοβόλων και
περιστρόφων.
Η ετέρα Ινφάντα της Κερκυραικής πολιτικής σκηνής αναμένεται να
προκαλέση σάλον με τας ήδη παραγγελθείσας αμφιέσεις της εις γνωστόν
Παρισινόν Οίκον άμα τη εμφανίση της πρός εισήγησιν νέων διαχειρήσεων
εις την ανάπτυξιν .
Τα δε κοσμηματά της θα αποστράπτουν εις τα δημοσιογραφικά φλασίδια.
Παλόμενος εξ εθνικού ρίγους διεμόρφωσα το ακόλουθον ποιητικόν αφιέρωμα :

Διά των Λένιν Στάλιν την Μήνιν
ομίλει η Μυρσίνη
της Αριστεράς δεσποσύνη
η δέ Ινφάνδα Ισμήνη
εις ταξικών αγώνων καμίνι
φέρει ερυθρόν λουστρίνι.

——————————————————————————————————————————————

11953217_1045420985476996_2243153788033544794_n

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΓΝΩΝ

22/8/2015

Δεν ήξευραν ,δεν ερώταγαν ?
Εβιάσθησαν να βαπτίσουν “Λαικήν Ενότητα ” την Αριστερήν Φράξιαν εντός του Συριζα ήτις και υπονόμευεν τα μάλα τους στόχους της Κυβερνήσεως,
Κατά τον προεκλογικήν εβδομάδα του Δημοψηφίσματος μόνον αυτοί ήσαν ορατοί .οι έτεροι οι Προεδρικοί ήσαν αόρατοι.
Είχον εξαφανισθή αφού απεδείχθη περιτράνως ότι του ΝΑΙ θιασώτες ήσαν κι αυτό τον στόχον είχον κι έκαμαν τουμβεκί ψιλοκομμένον καθ’όλην τη θερμή εβδομάδα και ήσαν αμήχανοι την εσπέραν της Κυριακής 5 Ιουνίου διά να πανηγυρίσουν ως θριαμβευταί των διαπραγματεύσεων την επόμενην

Αλλά ακόμη δεν εκκίνησαν την κούρσαν και ευρέθησαν ένοχοι υποκλοπής τίτλου οι φίλτατοι.
Θα ενθυμείται η παλαιά φρουρά ότι εν εκλογαίς του 1977 υπήρξεν παράταξις με τον τίτλο ” Λαική Δημοκρατική Ενότητα ” και ήτο η εκλογική κάθοδος του ΚΚΕ (μ-λ) .
Εξ ών πληροφορούμαι διέθετε γραφεία εις την οδόν Πολυχρονίου Κωνσταντά άτινα είχεν διαθέσει ο ηγέτης κι ευεργέτης της παρατάξεως Άλεξ Κόσκορος.
Είχε δε ως στέλεχος τον Μάριον τον Τσοβολησθέντα τον άπαντας τους χώρους διελθόντα έως ότου ιδρύσει τον ιδικόν του.
Υποψήφιος βουλευτής δε ήτο εν Κερκύρα ο πατήρ Συριζαϊκής καθηγητρίας.
Επειδή άπαντες ευρίσκονται εισέτι εν ζωή ημπορεί να ιδούμε να πίπτουν μηνύσεις επι λογοκλοπή και να φθείρεται η παράταξις εν τη γεννέση της .
Διά την ώρα οι Μουλούδες σιωπούν ως αγνοί μαρξισταί-λενινισταί αλλά αι εκλογαί έχουν ατραπούς δυσκόλους και παγίδας κρύβουν πολλάς.
Τους εφιστώμε την προσοχήν..

——————————————————————————————————————————————

18010625_1519514134734343_8268879109479759007_n

ΥΠΕΡ ΣΠΑΛΙΑΡΙΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ
του μομολάκις λατρευθέντος

20/4/2015

Ο αρχηγίσκος του Περισσευάμενου Κουκουέ
έλαβεν σθεναράν θέσιν διά το παιγχνίδι ‘οπου έχει λατρευθεί παρά των
λαικών μάζών .
Και το αλάνθαστον ταξικόν του ένστικτον έλαμψεν εις το Πανελλήνιον
αφού υπεραμύνθη του ακλεκτού του ωραίου φύλου.
Σπαλιαρίου του τρισχιλιογαμηθέντος υπό μωρών Λολιτών.

—————————————————————————————————————————————

Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
και ο πέλεκυς του Τροβατόρε

20/4/2015

H ηρωίνη της φρεγάδος Νούρ Ι εμεταφέρθη άνευ συνοδών εις τα προγονικά εδάφη ,
Ούτω απεφάνθη η ελληνική δικαιοσύνη.
Αυτοβούλως το σκαρίον εφόρτωσεν το εμπόρευμα και εκρίθη ένοχον.
Ο ερυθρόλευκος ξεχειλοκρεατώδης πλοιοκτήτης ουδεμίαν σχέσιν είχεν με το έγκλημα
Αφέθη ελεύθερος να αναμιχθή με την εκπροσώπησιν του ποδοσφαίρου
ανά τας Ευρώπας.
Κατά τ’άλλα ο πέλεκυς έπεσεν βαρύς.
Επειδή αδυνατεί να απαγχονισθή το αμαρτωλόν αμβάριον θα διαμελισθή εις
τεμάχια λαμαρίνης.
Ο Τροβατόρε μειοδοτήσας εις τον σχετικόν διαγωνισμόν ανέλαβεν την
αποσύνθεσιν διά των πρωτογόνων εργαλείων του.
Ο πέλεκυς του αρχισυντάκτου μας θα ακολουθήσει αυτόν της δικαιοσύνης.

https://www.youtube.com/watch?v=WOUOAO71SVc


ΠΑΛΙΟΣΚΥΛΑ !!!

12/4/2015

Δεν τους αποκαλούμε ημείς ούτως τους Ιερουργούντας την Ορθοδοξίαν.
Μεταξύ των αλληλοβρίζονται ως διακονούντες εις χαμαιτυπείον
αναμένοντες το Άγιον Φώς όπου θα τους σταματήσει με την Χάρην του τον
αλληλοσπαραγμόν
Δεν συγγράφω σήμερον.
Είναι ημέρα αργίας ακόμη και δι’ημάς τους Εικονομάχους της Δυναστίας
των Ισαύρων.
Υποκλέπτω δολίως άρθρον του Θρησκομάχου Βλόγ “Εμμονών Ροίδη και
Λασκαράτου ίνα αποτρέψω ετέρους νέους εκ των χιλιάδων να δηλώσουν
υποψηφιότηταν εις τας σχολάς τας Ιερατικάς.
———————————————————————
Όχι άλλα εθνικοθρησκευτικά καραγκιοζιλίκια
———————————————————————–
Κανένα στρατιωτικό αεροπλάνο, κανένα άγημα, κανείς επίσημος, για το ‘Άγιο φως’
Του Αναγνώστη Λασκαράτου
————————————————————————-
Πλησιάζει η ώρα που η κυβέρνηση θα δοκιμαστεί στο εξής απλούστατο. Αν
δηλαδή θα υποταχτεί σε μια παλιότερη απόφαση της τότε
πρωθυπουργεύουσας ευλαβικής αεροσυνoδού και ενός ταξιδιωτικού
πράκτορα: «Η ιδέα ανήκε στον …ιδιοκτήτη τουριστικού πρακτορείου ….που
κατάφερε να πείσει τον τότε Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και
μετέπειτα Πατριάρχη Ειρηναίο να συνδράμει στην υλοποίηση της ‘ιερής
πτήσης’. Η τότε κυβέρνηση του Αν.Παπανδρέου δεν χρειάστηκε και
ιδιαίτερες πιέσεις από την Εκκλησία ώστε να διαθέσει ένα Boeing της
Ολυμπιακής ….ο τότε Πρόεδρος είχε μια ακόμη πιο ‘φωτεινή’ ιδέα. Ο
Χ.Σαρτζετάκης είναι ο ανάδοχος της επισημοποίησης της φλόγας από τα
Ιεροσόλυμα σε «αρχηγό κράτους…».
«Ως το 1988, το ‘Άγ.Φως’ ερχόταν στην Ελλάδα δια της θαλάσσιας οδού
μετά από ένα πολυήμερο ταξίδι και φυσικά κατόπιν εορτής. … ξεκινούσε
από τα Ιεροσόλυμα το μεσημέρι του Μ.Σαββάτου έμπαινε σε ένα καράβι ..
και έφτανε στον Πειραιά τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά την Ανάσταση
χωρίς ουσιαστικά να το μάθει κανείς..» (19.4.201-Π. Κατσάκος,
vice.com) και χωρίς να έχει λείψει, μέχρι τότε, στη φυλλάδα «Star» που
κατήγγειλε προχτές πρωτοσέλιδα την ‘Ένωση Αθέων’ («Επιστολή
πρόκληση…»).
Ανακοινώθηκε πως τη μεταφορά θα αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία Aegean
Airlines και η θυγατρική της Oλυμπιακή. Ελπίζω να μη διατεθεί ούτε ένα
στρατιωτικό αεροπλάνο για εσωτερική διανομή. Θα είναι απίστευτο πως
μια κυβέρνηση της Αριστεράς ενός χρεοκοπημένου Κράτους της Ε.Ε. θα
ξοδέψει λεφτά και θα τιμήσει με αγήματα ένα αναμμένο φανάρι, για να
στηρίξει ένα πολυέξοδο διαφημιστικό τρικ (που καθιερώθηκε από μια
κυβέρνηση που κατέρρεε κάτω από το βάρος του σκανδάλου Κοσκωτά), μιας
αγυρτίας της πιο κακόφημης Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκκλησιολογικά
αιρετικής και απαράδεκτης, λόγω του προκλητικού φυλετισμού της, μήτρας
των πιο ανατριχιαστικών σκανδάλων. Μιας μικρής αυτοκέφαλης
αποικιοκρατικής Εκκλησίας, με χαρακτηριστικά συμμορίας, που θεωρεί
επίσημα από το 1538 τους συμπατριώτες του Χριστού Παλαιστινίους
Ορθοδόξους κατώτερους ανθρώπους, οι οποίοι οφείλουν να έχουν Ρωμιό
πατριάρχη και επισκόπους, στρατολογημένους κατά κανόνα από την εφηβική
ηλικία από την ελληνική ύπαίθρο, για να επανδρώσουν ένα πολύ σκοτεινό
μηχανισμό προσωπικών και προσχηματικά εθνικών συμφερόντων, που ακούει
στο μακάβριο και ύποπτο τίτλο «Αγιοταφική Αδελφότητα» ή ‘Τάγμα των
Σπουδαίων’, που παραπέμπει σε ερεβώδεις μεσαιωνικές ατμόσφαιρες.
Ενδεικτικά παραπέμπω σε αποκαλυπτικό και προφητικό δημοσίευμα της
‘Καθημερινής’ (Γρ.Καλοκαιρινός, 22.07.2001), προτού έλθουν στο φως οι
απίστευτες καταστάσεις του 2005: “Ολο το παρασκήνιο στα Ιεροσόλυμα”
Είναι γνωστό στους εκκλησιαστικούς κύκλους πως ο ισχυρός
μητροπολίτης-τραπεζίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος είχε αρνηθεί να
συμμετάσχει στη απάτη και κανείς δεν τόλμησε να του πει τίποτα, γιατί
δεν συνέφερε την Εκκλησία να ανοίξει μια συζήτηση, η οποία θα μπορούσε
να τινάξει το σκηνικό στον αέρα: «…κάπου εκεί στο Πάσχα ανάμεσα στο
2005 και στο 2006 ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος είχε αρνηθεί να
πάραλάβει το Άγιο Φως που είχε φθάσει με πτήση στο αεροδρόμιο
«Πύρρος». Στον Τροχονόμο που το παρέλαβε ηχούν ακόμη οι κουβέντες που
του είπε ο Άγιος Ιωαννίνων όταν το περιπολικό έφθασε στα χαμηλά της
Λεωφόρου Δωδώνης. ‘Όποιος το παρήγγειλε να το παραλάβει …’ του είπε ο
δύστροπος Μητροπολίτης..» (crimesοnair.blogspot.gr, 15.4. 2014).
ΥΓ
ΥΓ
(‘Ελευθεροτυπία’, 3.4.2005): «Ο αρχιμανδρίτης και μέλος της Ι.Συνόδου,
Φώτιος που διακονεί τον Παν.Τάφο, ….μπροστά στις κάμερες καταράστηκε
μία δημοσιογράφο. Λίγο αργότερα βέβαια, ζήτησε συγνώμη εξηγώντας ότι
είναι ευέξαπτος επειδή έχει ζάχαρο. …Ιδού, λοιπόν, τι γράφει (ο
απόφοιτος δημοτικού) Φώτιος σε μητροπολίτη, αντίπαλο του πατριάρχη
Ειρηναίου: «Μωρή πατσαβούρα τακουνού, που έκανες αίτηση ότι ο μισθός
είναι λίγος . για να πάρεις αύξηση, για να πληρώνεις εκεί που
γυρίζεις, στις αγορές, και δεν ντρέπεσαι που έδωσες τα κειμήλια του
Αγίου Τάφου στον… Πώς θα βγει η ψυχή σου; Αλλά και αυτός δεν έχει
φιλότιμο που τα πήρε». Απολαύστε τον ιερό Φώτιο να φασκελώνει
συναδέλφους του στο παλιό βίντεο που διέσωσε το εξαιρετικό μπλογκ
Jungle-report.blogspot.com και δείχνει αποκλειστικά Έλληνες ρασοφόρους
να βρίζονται μεταξύ τους:

https://www.youtube.com/watch?v=4RoQaDnwATk

—————————————————————————————————————————————-

Ο ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ
ΤΑ Π Α Ν Τ Α!!

20/2/2015

Διά να αποδικωποιήσει τις την στρατηγικήν και τακτική του ΚΚΕ(πε/σου)
* δεν θα δυνηθεί εάν δεν αναλύσει εις βάθος την συνομιλίαν καθοδηγητού
και Τραμπάκουλα ( Κωνσταντίνος Τζούμας vs Χάρρυ Κλύν).
Ειδικώς μετά το 2.40′.
-Χάρρυ: Iεγώ ως γνοουστόν ήμουν διασπαστικός τύπους ανίκαθιν.
Τζούμας: Δηλαδή είσθε αναθεωρητής;
Χάρρυ : Τι ιαναθεουρτ’ής μι λές πιδάκι μου ιεγώ δίν ιέχου τέτοιες ικανότητες !
Αυτά και άλλα καλλίτερα.

* Σημαίνει ΚΚΕ Περισσού διά να αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα ΚΚΕ (εσ),
ΚΚε (μλ) ,ΜΛ- ΚΚΕ , ΟΑΚΚΕ, ΚΚΕ έως το 1932. ΚΚΕ έως το 1956, ΚΚΕ έως
το 1968, ΚΚΕ έως το 1990 κ.λ.π

https://www.youtube.com/watch?v=7tWZhkQ3G_w

—————————————————————————————————————————————-

images

Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΥΓΜΟΣ!!

11/2/2015

Τάδε έφα ο κ.Ζουράρις εις το 2ον τεύχος του περιοδικής εκδόσeως του
εντύπου ο “Χαραμοφάης” * εν έτει 1985 .

Τότε ανήκεν εις την ΚΕ του ΚΚΕ(εσ) και με εσυγκινούσε το παραστημά του .

Μοι ενεθύμιζεν   τον βοστρυχον Νουμιδόν Ιουγούρθα.

‘Εκτοτε  επέρασεν από χώρους διαφόρους συγκατοικών
από την Κανέλλη έως τον Παπαθεμελή και τον Πολύδωρα.

Η συγκινητική του  αρχαίζουσα  ομιλία με έφερε εις σημείον ηδονικής
εσπερματώσεως .

Επιτέλους ένας ρήτωρ που να καταλαβαίνωμε τι λέγει και κυρίως τι εννοεί.

Προς τούτο βοηθά τα μάλα η απόδοσις εις την νοηματικήν της ταλαιπώρου
μεταφραστρίας.

* ελεύθερη απόδοσις του τίτλου του “Play Boy”

—————————————————————————————————————————————-

10363097_804923039526793_7030955491898358669_n

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗΝ ΣΑΜΑΡΑ.

26/6/2014

Με εντολήν του Θεόπνευστου και συν Αυτώ διαλεγομένου πρωθυπουργού
Αντωνίου του Πιτσαδόρου έγινε η αλλαγή του Κονέ με τον σκορίσαντα
Σάμαρη
ως επίσης με προσωπικήν του ευθύνη επελέχθη ο συνονόματος του Γεώργιος
ίνα εκτελέση την εσχ’ατην των πονών  οία και εκερδήθη με προσωπικήν
παράστασιν του ιδίου.
Όπως εις τον αθλητισμόν όπου οι συνεργάται του φέρουν ονόματα σχετιζόμενα
με εξαρτήματα ιπποειδών η άλλων τετραπόδων, έτσι και εις την Πολιτικήν.
Η κυβερνητική ηγεσία αποτελείται από τους:
Βόιον Βενιζέλον ,
ονάριον Χαρδουβέλη,
ογκανίζοντα Δένδια,
κοπριάν Λοβέρδο
και άλλα μουλάρια αναρίθμητα.

—————————————————————————————————————————————–

deodorant_pet_flatulences_big

ΠΕΡΙ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ

27/5/2014

Πράκτωρ δρών δι ιδικά μου συμφέροντα είς το ταχυφαγείον της Βουλής μοί
ετηλεγράφησεν δια κώδικος το εξής σκανδαλώδες:
Ευρίσκετο εντός του Ανελκυστήρος μετά του Εγωπαθούς Βενιζέλου, του
Ναρκισευομένου Σαμαρείτου και ολιγομελή Αντιπροσωπεία της ΝΔ οδεύοντας
πρός συζήτησιν των εκλογικών.
Αίφνης ο φαιοπράσινος Γαργαντούας πατά το κομβίον STOP και απειλεί ότι
θα κλάση εντός του ασφυκτικού κουβουκλίου και όποιον πάρει ο χάρος.
Η δεξιά Αντιπροσωπεία έπεσεν είς τα γόνατα να επιδείξει οίκτον και θα
του έδιδον ότι τους εζητούσε διότι είχον εμπειρίαν από ανοικτούς
χώρους όπου κάποιες ΚΟΥΦΙΕΣ του Μπένυ ανέδυον μεθάνιον ικανόν να
διευρύνη την δεινοπαθούσα τρύπα του όζοντος.
– Εικοσι πέντε χιλιάδες από τις γενέθλιες εκλογικές σας περιφέρειες
εξεβίασε και ήρχισε να ξεκουμβώνη τα φορέματά του
– Έλεος θα ηττηθώμεν από τους Απίστους ικέτευσαν γονυπετείς οι άλλοι.
– Δεν καταλαβαίνω τίποτε απήντησε και ήρχισε να σφίγγεται με θορύβους
και γουργουρητά ηφαιστείου από το ευρύ Σύμπαν του στομάχου του,
προμηνύοντας τα αέρια μουστάρδας όπου εξερχόμενα της πρωκτικής οπής
του θα μετέβαλαν τον χώρον είς θάλαμον του Αουσβιτς.
Αι υπογραφαί έπεσαν αμέσως.
Το ποσοστόν της Ελαίας είναι προιόν δηλητηριώδους εκβιασμού.


Tyflos-960x350

AI ΓΡΑΦΑΙ

29/5/2014

Πάσα ανάλυσις είναι μάταιος εάν δεν προστρέξει τις είς τας Αγίας Γραφάς.
Δεν δύναται να εξαγάγη ασφαλή συμπέρασμα
δι’ ουδέν επίγειον φαινόμενον.

Την περασμένη Κυριακή 25 τρέχοντος το εκλογικόν σώμα έδωσεν παρ’ όλη
την συσωρευμένην δυστυχίαν του υψηλότατον ποσοστόν είς το Συστημικόν
τόξον της Ν.Δ., ΧΑΣΩΚ, Χρυσών Ωών, RIVER-BRIDGES, DIΜ-AR-CHIDIA,
Καρατζα-ΛΑΟΣ, κ.α.

Η παρελθούσα Κυριακή ήτο κατά Ιωάννη (Θ΄ 1-38) η Κυριακή του Τυφλού.

Δικαιολογημένη λοιπόν η επιλογή των πιστών .

——————————————————————————————————————————————

282928-un-partisan-de-mitterrand-le-11-mai-1981-rue-de-solferino-a-paris

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

26/5/2014

Επεριπλανήθησαν οι οφθαλμοί μου απο την «ξελογιάστρα του κόσμου Αθήνα»
(οπου ήργησεν να ροδίση) κι επικαθήσαν εις την «Κερκυρα (Κέρκυρα με το
ποντικονήσι) και την διάσπαρτον αλυσίδα του Ιονίου οπου είχεν
ερυθριάσει απο την εσπέραν.

Ησθάνθησαν δε ως να επιτίθοντο εις οπτικόν μαλακόν προσκεφάλαιον και
αγαλλίασα κάπως διότι δεν επληρώθη ο χάρτης απο το μελανούν,
« Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα ο Ομέρ Βρυώνης έφτασε με
δεκαοκτώ χιλιάδες» ως αφηγείται το προς Α. Διακον δημώδες.
Από τον κάματον ίσως υπέπεσα εις οπτικήν απάτη νομίζοντας ότι ο χάρτης
του άκρου της Βαλκανικής έλαβεν τα χρώματα της αγαπημένης μου CΝΤ*,
των μαυροκόκκινων σημαιών οπως τας περιγράφει εις το άσμα του «Η
Γαλέρα» το γκρουπίδιον «Τα Διάφανα Κρίνα» .

Ήρχισα να έχω εξεγερτικάς παραισθήσεις….

Ανάρχεψεν ο τόπος ?

Ήγκικεν η D-Day της μάχης, της τρανής και τελικής;

Εκείνην την ώρα δεν υπήρχεν δρομολόγιο του ΚΤΕΛ δια τας Αθήνας κι
εσκέφθην να καλέσω τον νεον Δήμαρχον να πάρωμε εν σκαφίδιον και να
κωπηλατήσωμεν έως τον Πειραιά δια να προλάβωμε την πανηγύριν και να
μην κατηγορηθώμεν  ως απόντες.
Διοτι ο νεοκλεγείς ητο αθλητής άριστος του λάμνειν με διακρίσεις εξού
και οι φαρδείς αξιοπρόσεκτοι ώμοι του.

Αλλά φευ! Όταν επλησίασα εις την οθόνην του δέκτου με τα ομματογυάλια
μου εδιαψεύσθην οικτρώς . Το όνειρόν μου δια νυκτερινήν βαρκάδαν μετα
των Αρχών του τόπου απεδείχθη φρούδον.

Το μελανούν ητο κυανούν βαθύ πορδί και το ερυθρόν ροζ κομοδινί ,
συνδυασμός συνήθης ως του…ας ειπωμεν…. Α.Ο Κέρκυρα !

Scheisse!!! εξεστόμισα εις την γλώσσα του Καρόλου.
Απο την γωνία του δρόμου ήρχισεν να διακρίνεται αμυδρώς ο Ομέρ Βρυώνης.
——

*CNT τα αρχικά της ισπανικής αναρχοσυνδικαλιστικής ομοσπονδίας του
Μπουενανβεντούρα Ντουρούτι.